„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Címlap 101/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet

101/2008. (VIII. 8.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet módosításáról

 

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

1. § Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"11. § (1) Az IH által elismert helyi közösség előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoporttá válik és köteles legkésőbb 2008. október 1-jéig a tagjai több mint felének részvételével jogi személyiséggel rendelkező szervezeti formát alakítani az alábbi feltételek együttes betartása mellett:

a) a megalakítandó jogi személyiségű szervezeti forma egyesület vagy a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 4. §-a szerinti nonprofit korlátolt felelősségű társaság, illetve nonprofit zárt körűen működő részvénytársaság;

b) rendelkezik legalább egymillió forint indulótőkével;

c) tagságában a civil, az üzleti és a közszféra képviselői megtalálhatók, és tagságára vonatkozóan teljesíti a 9. § (4) bekezdés a) és b) pontjában foglalt feltételeket;

d) tagságában a HVI nem vehet részt;

e) legalább öt, legfeljebb huszonegy tagból álló döntéshozó testületet határoz meg a szervezeten belül, amelynek tagjai a tagságból kerülnek ki;

f) a döntéshozó testületen belül teljesül a 9. § (4) bekezdés a) pontjában foglalt feltétel;

g) a létrejövő jogi személyiséggel rendelkező szervezeti forma végrehajtáshoz kapcsolódó feladatait ellátó szervezetnek meg kell felelnie az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikk (2) bekezdésének, valamint az IH-val kötendő együttműködési megállapodásban foglalt feltételeknek.

(2) Amennyiben az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport nem alakít az (1) bekezdésben meghatározott jogi személyiségű szervezeti formát, az IH által finanszírozásban nem részesül."

2. § Az R. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport az általa elkészített helyi vidékfejlesztési stratégiát a területileg illetékes HVI-hez nyújtja be, amely azt - előzetes véleményezést követően - továbbítja az IH részére."

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba azzal, hogy a hatálybalépését követő harmadik napon hatályát veszti.

 


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.