„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Címlap 147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

147/2007. (XII. 4.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján előzetesen elismert helyi közösségek tervezési folyamatával, és a LEADER csoportok kiválasztásával kapcsolatos egyes kérdésekről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. §-a (3) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

 

A rendelet célja

1. § A rendelet célja az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok által készítendő helyi vidékfejlesztési stratégiák elkészítésének, valamint a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok kiválasztásának szabályozása.

 

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) LEADER helyi akciócsoport: az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1698/2005/EK rendelet) 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet [a továbbiakban: 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet] alapján kiválasztott, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő helyi közösség;

b) Helyi Vidékfejlesztési Közösség: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő helyi közösség;

c) helyi vidékfejlesztési stratégia (a továbbiakban: HVS): az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által az általa lefedett területre kidolgozott fejlesztési stratégia;

d) felzárkóztatási terv: az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett, e rendelet 2. számú melléklete szerinti listán szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozó települések felzárkóztatására szolgáló terv, melyet a tervezésre rendelkezésre álló 120 nap leteltével a Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának Kistérségi Fejlesztési Bizottságával jóvá kell hagyatni;

e) főbb tervezési döntési pontok: az indítandó intézkedések száma és ütemezése, intézkedések közötti belső forrásallokáció;

f) tervezést koordináló csoport: az IH által kiválasztott előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagságából, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területen található, a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendeletben meghatározott területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda (a továbbiakban: területileg illetékes HVI) irodavezetőiből álló, a tervezési folyamat lebonyolításáért felelős csoport.

 

A tervezés és a kiválasztás folyamata

3. § (1) A stratégia tervezési időszaka 2007-2013.

(2) A tervezés és a kiválasztás az alábbi szakaszokban történik:

a) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok helyi vidékfejlesztési stratégiáinak elkészítése;

b) a helyi vidékfejlesztési közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok IH által történő kiválasztása.

 

A tervezés előkészítése

4. § (1) Az IH az előzetes elismerésről szóló határozatát (a továbbiakban: elismerő határozat) a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 10. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben meghatározottak szerint hozza meg.

(2) Az IH által kiválasztott előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok elismerő határozat szerinti tagjainak gyűlése az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselője útján, az elismerő határozat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül köteles az 5. § (1) bekezdés szerinti tervezést koordináló csoport megalakításáról az IH részére írásban nyilatkozatot tenni, az IH által közzétett formanyomtatványon.

(3) A tervezés elektronikus felületen történik. A tervezési dokumentáció eléréséhez szükséges hozzáférést az IH a tervezést koordináló csoport felállításáról tett nyilatkozat kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül a tervezést koordináló csoport vezetője vagy hivatalos meghatalmazottja rendelkezésére bocsátja, amennyiben a csoport megfelel az 5. §-ban található formai feltételeknek.

(4) Azon települések esetében, amelyek adott helyi közösséghez csatolását az IH a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 10. §-ának (4) bekezdése alapján az elismerés feltételéül szabta, a települést egyéb helyi közösséghez regisztráló bármely tag a kiválasztott előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjává válhat, amennyiben taggá válási szándékát az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselőjének az IH által közzétett formanyomtatványon a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) hivatalos honlapján közzétett közleményben foglaltak szerinti formában, az IH előzetesen elismert akciócsoportokról szóló közleményének az FVM hivatalos honlapján történő megjelenéstől számított 10 munkanapon belül a területileg illetékes HVI egyidejű tájékoztatása mellett írásban bejelenti.

(5) Azon helyi közösségek, melyeket az IH a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 10. §-ának (4) bekezdése alapján az előzetes elismerés feltételeként a közöttük fennálló átfedések egyeztetéssel történő megszüntetésére utasított, e rendelet hatálybalépésétől számított 14 napon belül, de legkésőbb 2007. december 20-ig kötelesek az átfedés megszüntetése céljából legalább egy egyeztető megbeszélést lefolytatni, illetve a korábban az IH-nak benyújtott stratégiai vázlatukat a változásnak megfelelően átdolgozni. Az egyeztető megbeszélést a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet (a továbbiakban: FVM VKSZI) illetékes regionális koordinátora hívja össze.

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott egyeztető megbeszélésen valamennyi átfedéssel érintett helyi közösség képviselője, a képviselők helyettesei, valamint az FVM VKSZI területileg illetékes regionális koordinátorai vesznek részt. Az egyeztető megbeszélés eredményeként született megállapodást az átfedéssel érintett valamennyi helyi közösség tagjainak gyűlésén a jelen levő tagok több mint felének egybehangzó szavazatával jóvá kell hagynia. A szavazásról az IH által az FVM hivatalos honlapján közzétett közleményben foglaltak szerinti formában jegyzőkönyvet kell készíteni.

(7) Az átfedéssel érintett helyi közösségek az egyeztetés során a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 4. §-ának (2)-(3) bekezdésének megfelelő, az IH által még el nem ismert helyi közösséghez tartozó településeket is tagjukká tehetnek, amennyiben a helyi közösség az új taggal kiegészülve is eleget tesz a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 9. §-ának (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek.

(8) Az egyeztető megbeszélés eredményeképpen megváltozott területi hatályú helyi közösségek kötelesek a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, korábban az IH-nak benyújtott stratégiai vázlatukat a változásnak megfelelően átdolgozni és a helyi közösség tagjainak gyűlése által jóváhagyatni.

(9) A helyi közösség vezetője által a területileg illetékes HVI részére eljuttatott, az egyeztető megbeszélésről szóló dokumentációt, valamint a helyi közösség módosított stratégiai vázlatát a területileg illetékes HVI köteles az IH-nak legkésőbb 2007. december 21-ig hivatalos úton eljuttatni.

(10) Az IH a benyújtott stratégiai vázlat alapján, a 4. § (8) bekezdésében foglalt dokumentumok benyújtásától számított 20 munkanapon belül határozatban dönt az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportokról.

(11) Azon településeken, amelyek egyik előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által sem kerültek lefedésre, a LEADER-tervbe vagy a helyi vidékfejlesztési tervbe integrált intézkedés nem indítható el.

 

A tervezést koordináló csoport

5. § (1) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselője köteles az IH által megküldött elismerő határozat kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjainak gyűlését összehívni, melyen az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a tagjai több mint felének egybehangzó szavazata alapján köteles - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - tervezést koordináló csoportot, ezen belül egy csoportvezetőt, valamint csoportvezető-helyettest választani. Az ülésről az IH által, az FVM hivatalos honlapján közzétett közleményben foglaltak szerinti formában jegyzőkönyvet kell készíteni.

(2) A tervezést koordináló csoport tagságát az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területen található valamennyi területileg illetékes HVI irodavezetője, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport legalább 5 megválasztott tagja alkotja. A tervezést koordináló csoport tagjai között a 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendeletben meghatározott civil-, köz- és üzleti szféra képviselőjének egyaránt jelen kell lenni.

(3) A tervezést koordináló csoport vezetője a tervezést koordináló csoport megválasztásától számított 10 munkanapon belül köteles az első ülést összehívni. A tervezést koordináló csoport üléseire az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területhez tartozó valamennyi érintett HVI-t, a többcélú kistérségi társulások munkaszervezeteinek egy-egy képviselőjét, egy megyei hatáskörű környezetvédelmi vagy természetvédelmi, és egy esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő civil szervezet egy képviselőjét, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett területhez tartozó, e rendelet 2. számú mellékletében szereplő leghátrányosabb helyzetű kistérségekhez tartozó többcélú kistérségi társulások tanácsai fejlesztési bizottságainak egy képviselőjét tanácskozási joggal meg kell hívni.

(4) A megyei hatáskörű környezetvédelmi, természetvédelmi és esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő civil szervezetek a tervezést koordináló csoport ülésein való részvételi szándékukat az IH által megküldött elismerő határozat előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport általi kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül írásban jelenthetik be a területileg illetékes HVI-nél. Amennyiben több megyei hatáskörű környezetvédelmi és természetvédelmi civil szervezet is jelzi részvételi szándékát, a tervezést koordináló csoport az első ülésén tagjainak több mint felének egybehangzó szavazatával dönt arról, hogy melyik környezetvédelmi vagy természetvédelmi, és melyik esélyegyenlőségi célokért tevékenykedő szervezet vegyen részt a tervezést koordináló csoport munkájában.

(5) A tervezést koordináló csoport vezetőjének az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport csak azon tagja választható, aki felsőfokú végzettséggel, valamint fejlesztési terv kidolgozásában tapasztalattal rendelkezik. A HVI irodavezetője nem lehet a tervezést koordináló csoport vezetője. A vezetővé választás feltételeit igazoló dokumentumokat az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint köteles az IH-nak megküldeni.

(6) A tervezést koordináló csoport vezetője köteles a HVS aktuális állapotáról a tervezést koordináló csoport megalakulásától számítva havonta egy alkalommal az előzetesen elismert akciócsoportot, valamint az FVM VKSZI regionális koordinátorát írásban tájékoztatni, a főbb tervezési döntési pontokat tartalmazó tervezési beszámolót elkészíteni, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport elé terjeszteni és szavazásra bocsátani, majd a jóváhagyott beszámolót a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) illetékes regionális kirendeltségének megküldeni.

(7) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport a (6) bekezdésben meghatározott beszámolóról a tagok több mint felének egybehangzó szavazatával dönt. A szavazás során a tagok azonos szavazati joggal rendelkeznek.

(8) A (7) bekezdésben meghatározott szavazásra a tervezést koordináló csoport vezetője köteles megfigyelőként meghívni az MVH illetékes kirendeltségének egy szakmai munkatársát. Amennyiben az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport egynél több régiót fed le, a területileg illetékes HVI székhelye szerinti regionális illetékességű kirendeltség képviselőjét kell meghívni.

(9) A tervezést koordináló csoport valamely nem HVI tagja, valamint a területileg illetékes HVI heti rendszerességgel köteles az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjai számára a területileg illetékes HVI székhelyén fogadónapot tartani.

(10) Az IH, valamint az IH jóváhagyása után az FVM VKSZI az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport képviselőjének tájékoztatása mellett közvetlen kommunikációra jogosultak a tervezést koordináló csoport vezetőjével. A kommunikáció során csak az IH, illetve az FVM VKSZI által írásban adott tájékoztatás tekinthető hivatalosnak. Az IH és az FVM VKSZI megbízott szakértői jogosultak a tervezői munkacsoport ülésein részt venni.

(11) A tervezést koordináló csoport feladata:

a) a tervezési segédlet alapján az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által lefedett terület helyzetelemzéshez szükséges információk, adatok begyűjtése, feldolgozása;

b) a tervezést segítő felmérő kérdőívek feldolgozása, elemzése;

c) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által meghatározásra kerülő fejlesztési intézkedések megvalósíthatóságának, valamint az esélyegyenlőségi és fenntarthatósági szempontok érvényesülésének vizsgálata, javaslatok készítése;

d) a tervezési időszak végén az elkészített tervnek az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport tagjai számára véleményezésre, majd jóváhagyásra történő benyújtása;

e) az IH által rendelkezésre bocsátott elektronikus tervezési felület folyamatos frissítése;

f) a csoport kötelező képviselete az IH és az FVM VKSZI által szervezett tervezési képzéseken;

g) a terv tartalmának megismertetése a tervezési területen élőkkel;

h) a terv IH általi jóváhagyása után az IH által jelzett esetleges pontosításoknak a HVS-en való elvégzése.

 

A tervezés folyamata

6. § (1) Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport köteles a 4. § (3) bekezdésében meghatározott hozzáférés kézhezvételétől számított 120 napon belül a 7. § (1) bekezdésében meghatározott főbb tartalmi elemek, valamint az e rendelet 1. számú mellékletében meghatározott források figyelembevételével HVS-t készíteni.

(2) A HVS két részből, az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (a továbbiakban: ÚMVP) III. intézkedéscsoportjának "mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása", "a turisztikai tevékenység ösztönzése", "falumegújítás és -fejlesztés", valamint "a vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése" intézkedéseire építhető Helyi Vidékfejlesztési Tervből, valamint az 1698/2005/EK rendeletben foglaltaknak megfelelő támogatási konstrukciókra építhető LEADER-tervből áll.

(3) E rendelet 3., 4. és 5. számú melléklete tartalmazza azon települések listáját, melyeken az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának jogosultjai az ÚMVP III. intézkedéscsoportjának a 6. § (2) bekezdésében meghatározott intézkedései vonatkozásában támogatási kérelmet nyújthatnak be.

(4) A HVS elkészítésének és ütemezésének részletes szabályait tartalmazó formanyomtatványokat, a tervezési segédleteket, útmutatókat az IH az FVM honlapján közleményben teszi közzé.

 

A stratégia struktúrája és értékelése

7. § (1) A stratégia az alábbi fő elemeket tartalmazza:

a) helyzetelemzés;

b) helyi gazdaságfejlesztési terv;

c) helyi szolgáltatás-, valamint falu- és településfejlesztési terv;

d) LEADER;

e) felzárkóztatási terv.

(2) A HVS-t az IH az alábbi szempontok szerint értékeli:

a) a stratégiai vázlat célkitűzéseihez való igazodás leírása;

b) a helyzetelemzés megalapozottsága, kapcsolódása a térség adottságaihoz;

c) a fejlesztési prioritások kapcsolódása a helyzetfeltárás megállapításaihoz és az ÚMVP célrendszeréhez;

d) a fejlesztési prioritások közötti szinergia, a fejlesztési intézkedések megalapozottsága, kidolgozottsága;

e) a fő fejlesztési prioritások, fejlesztési intézkedéseknek a helyzet/adottság - probléma/lehetőség - megoldási javaslat hármashoz való kapcsolódása;

f) a forrásallokáció indokoltsága (a terv értelmében a gazdaságfejlesztésre, falu- és szolgáltatásfejlesztésre fordítandó forrás aránya a rendelkezésre álló forrásokhoz viszonyítva);

g) a gazdaság-, valamint a szolgáltatás- és falufejlesztési terv megvalósíthatósága, fenntarthatósága;

h) a LEADER fejlesztési elképzelések illeszkedése a gazdaság-, a szolgáltatás- és a falufejlesztési tervhez;

i) innováció a tervben;

j) területközi együttműködések a LEADER-ben, azok illeszkedése a közösség fejlesztési tervéhez;

k) a helyi partnerség, a civil-, üzleti és közszféra közötti együttműködés minősége, a fejlesztési terv helyi társadalmi vitájának kiterjedtsége, helyi szereplők bevonása a tervezési folyamatba;

l) a fejlesztési elképzelések célrendszerének megalapozottsága, a célok egymásra épülésének logikája;

m) az esélyegyenlőség érvényesülése a tervezés folyamán és az intézkedések tartalmában;

n) a fenntarthatósági szempontok figyelembevétele a tervben;

o) a fejlesztési elképzelések megvalósításából származó eredmények számszerűsítése, a monitoring indikátorok kidolgozottsága.

 

(...)

 


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.