„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Címlap 93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet

93/2007. (VIII. 29.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 3. és 4. tengelyének keretében megalakuló helyi akciócsoportok elismerési rendjével kapcsolatos egyes kérdésekről

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének e) pontjában kapott felhatalmazás alapján - a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a következőket rendelem el:

A rendelet célja

1. § A rendelet célja a helyi közösségek, valamint az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok megalakulásának, nyilvántartásba vételének, valamint elismerésének a szabályozása.

Fogalmak

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) civil szféra: a civil szféra részét képezik a magánszemélyek és a társadalmi szervezetek, kivéve azon társadalmi szervezeteket, amelyekben önkormányzat tagi viszony alapján 50% arányt meghaladó szavazattal rendelkezik, valamint kivéve a politikai pártokat;

b) helyi közösség: a civil, az üzleti és a közszféra, valamint - indokolt esetben - a magánszemélyek részvételével létrejött, partneri együttműködés alapján működő szerveződés;

c) egymással átfedő helyi közösség: kettő vagy több helyi közösség egymással átfedő, amennyiben azok területi hatálya alá tartozó települések közül bármelyiket a nyilvántartásba vételi eljárás során a civil, üzleti és közszféra képviselői a 4. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint több helyi közösség által lefedetté tettek;

d) földrajzilag folytonos terület: közös közigazgatási határral rendelkező települések összefüggő egysége, amelyet legfeljebb kettő - az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) jóváhagyása mellett - az egység részét képező, a melléklet szerinti településlistán nem szereplő település megszakíthat;

e) helyi közösség által lefedett terület: a melléklet szerinti településlistán megtalálható települések közül a helyi közösség által lefedett települések összessége, ide nem értve a d) pontban meghatározott, a települések egységét képező, a melléklet szerinti településlistán azonban nem szereplő települést;

f) közszféra: a közszféra részét képezik az önkormányzatok, a településrészi önkormányzatok, az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok, valamint azon társadalmi szervezetek, amelyekben ezek tagsági viszony alapján járó szavazatai arányának nagysága az 50%-ot meghaladja;

g) előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport: az IH által kiválasztott helyi közösség, amely lehetőséget kap az általa lefedett területre vonatkozó fejlesztési stratégia kidolgozására;

h) helyi vidékfejlesztési stratégia: az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoport által az általa lefedett területre kidolgozott fejlesztési stratégia;

i) LEADER helyi akciócsoport: az IH által az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok közül az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 62. cikkének megfelelő helyi közösség;

j) Helyi Vidékfejlesztési Közösség: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 59. cikk e) pontjának megfelelő helyi közösség;

k) területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési Iroda (a továbbiakban: HVI): a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló 244/2003. (XII. 18.) Korm. rendelet által megjelölt kistérségek vonatkozásában kistérségenként egy, az IH által elismert szervezet vagy egyéni vállalkozó, amelyhez tartozó kistérségben a helyi közösség képviselőjének civil, üzleti vagy közszféra esetében a székhelye, magánszemély esetében lakóhelye megtalálható;

l) érintett HVI: az a Helyi Vidékfejlesztési Iroda, amelyhez tartozó kistérségben a helyi közösség által lefedett terület valamely települése megtalálható;

m) üzleti szféra: az üzleti szféra részét képezik az állami vagy önkormányzati vállalat és az egyéb állami vagy önkormányzati gazdálkodó szerv kivételével a gazdálkodó szervezetek, ha nem állnak csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, vagy nincs lejárt tartozásuk;

n) stratégiai vázlat: a helyi közösség által a nyilvántartásba vételi eljárás második szakaszában, a helyi közösség által lefedett területre vonatkozóan elkészített 2-5 oldalas fejlesztési dokumentum.

A LEADER helyi akciócsoport elismerésének szakaszai

3. § A LEADER helyi akciócsoportok elismerése az alábbi szakaszokban történik:

a) a helyi közösségek megalakulása, nyilvántartásba vételi eljárás;

b) az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok kiválasztása;

c) a LEADER helyi akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek kiválasztása.


(...)

 


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.