„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Keresés
Címlap Program bemutatása

A program bemutatása

A vidékfejlesztési politika alapját a következő három fontos jogi eszköz képezi: a vidékfejlesztésre vonatkozó közösségi stratégiai iránymutatások, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló tanácsi rendelet és a bizottsági végrehajtási rendelet. 

A Közös Agrárpolitika (KAP) finanszírozásáról szóló rendelet rendelkezik két új alap létrehozásáról 2007-re, melyek közül mindegyik a KAP egy-egy pillérét finanszírozza:

 • az Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EMGA) az 1. pillérhez,
 • az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) - a 2. pillérhez.


Az EMVA finanszírozási szabályai némileg eltérnek az EMGA szabályaitól. Miközben az EMGA a KAP rá eső részét havi nyilatkozatok alapján finanszírozza, az EMVA általi finanszírozás a „differenciált előirányzatok” elvére épül, és magában foglalja az előfinanszírozást, köztes kifizetéseket és végső kifizetéseket. 
Az 1290/2005 számú Tanácsi Rendelet által létrehozott egységes pénzügyi eszköz, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) 2007. január 1-jén kezdte meg működését. Az összevont támogatási alap elősegíti a mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének növelését, a vidéki környezet és a termőföldek minőségének megőrzését, illetve a vidéki lakosság életminőségének javulását, a vidék gazdasági tevékenységének diverzifikálását. Ezek a 2007-2013 közti időszakra érvényes általános célok besorolhatók a Közös Agrárpolitika (KAP) második pillére, a vidékfejlesztés alá. A vidékfejlesztési politika 2007-től tehát egységes programozási és finanszírozási keretbe illeszkedik, és ezáltal javulhat annak koherenciája és átláthatósága.


Célok


Az Alap a vidékfejlesztés közösségi szinten meghatározott három célkitűzés megvalósításához járul hozzá:


 • A mezőgazdaság és az erdészet versenyképességének növelése, szerkezetváltási támogatásokon keresztül
 • A természet és a vidéki tájak állapotának javítása, a földhasználat eszközén keresztül
 • Az életminőség javítása, valamint a gazdasági tevékenység diverzifikálásának elősegítése a rurális területeken 
  Az EMVA forrásai kiegészítik a nemzeti, regionális és helyi szintű fellépést, és hozzájárulnak a közösségi prioritások megvalósulásához. Egy negyedik, ún. „Leader tengely” a Leader közösségi kezdeményezések kapcsán szerzett tapasztalatokat kívánja kamatoztatni. Ez a tengely a vidékfejlesztés célját szolgáló, alulról építkező helyi kezdeményezések megvalósítási lehetőségeit vázolja fel.


Stratégiai megközelítés


A Tanács a Közösség általános szakpolitikai prioritásai alapján stratégiai vidékfejlesztési iránymutatásokat alakított ki, melyek alapján a tagállamok kidolgozták nemzeti stratégiájukat. A stratégiák a konkrét nemzeti célkitűzéseket, valamint az Alapból és más forrásokból származó támogatás szintjeit állapítják meg. 
A nemzeti stratégiák alapjául a következő hat stratégiai iránymutatás szolgál:

 • A mezőgazdasági és erdőgazdálkodási ágazat versenyképességének javítása
 • A környezet és a vidék állapotának javítása
 • A vidéki élet minőségének javítása és a diverzifikáció ösztönzése
 • Helyi kapacitásépítés a foglalkoztatás és a diverzifikáció érdekében
 • A prioritások megvalósítását szolgáló programok létrehozása
 • A közösségi eszközök egymást kiegészítő jellegének biztosítása


A nemzeti stratégia végrehajtása vidékfejlesztési programokon keresztül történik, amelyek intézkedéscsoportokra bonthatók tovább. A programok elemzik az egyes tagállamok helyzetét, és meghatározzák a kiemelt célokat, valamint az elvárt eredményeket a 2007-2013-as időszakra. 
A stratégia megvalósulásának nyomon követése céljából a tagállamoknak kétévente összefoglaló jelentések formájában kell beszámolniuk a Bizottságnak a végrehajtás állásáról és az elért eredményekről. 
2007-2013 közötti időszakra szóló vidékfejlesztési politika - összhangban az új vidékfejlesztési rendeletben meghatározott három tematikus tengellyel tehát a mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás versenyképességének növelésében, a környezet és a vidék állapotának fejlesztésében, az életminőség javításában és a vidéki gazdaság diverzifikációjának előmozdításában szeretne eredményeket elérni.


1. A mezőgazdasági és az erdészeti szektor versenyképességének növelése
A mezőgazdaság és az erdőgazdálkodás versenyképességének növelése keretében az EU minden olyan kezdeményezést támogat, amely fokozza a humán- és a fizikai tőke lehetőségeit, valamint az agrártermelés minőségét.
A humántőke fejlesztésének érdekében az alábbi területeket támogatja:

 • Informatika, technológiai és gazdasági ismeretek terjedését elősegítő képzési programok,
 • Fiatal gazdák induló támogatása, 40 évnél fiatalabb, új gazdaságot beindító vagy már meglévő gazdaság irányítását átvevő gazdálkodók esetében
 • Korengedményes nyugdíj, 55 évnél idősebb gazdák esetében
 • Tanácsadó szervezetek működtetése


A mezőgazdaság fizikai potenciáljának növelése érdekében az alábbi intézkedésekre van szükség:


 • A mezőgazdasági és erdőterületeken folyó gazdálkodás modernizálása. Ennek része az új művelési technológiák meghonosítása, a primér termelés és a primér termékek feldolgozásának támogatása, valamint az agrármarketing erősítése.
 • Infrastruktúrafejlesztés
 • Természeti kockázatok csökkentése, természeti csapások elhárítása 
  A termeléssel és a termékek minőségével kapcsolatban az alábbi célokat kell figyelembe venni:
 • Támogatni kell a gazdákat, hogy igazodni tudjanak az egyre bonyolultabb és egyre nagyobb bevételkiesést eredményező uniós szabályokhoz és előírásokhoz.
 • Érdekeltté kell tenni őket a minőségi termékek előállításában, népszerűsíteni kell az őstermelőktől származó árukat

2. Természetvédelem és a vidéki tájak állapotának javítása
A természetvédelem és a vidéki tájak állapotának javítása cél keretében elő kell segíteni, hogy a gazdák és az erdőtulajdonosok a természeti környezet, a természeti erőforrások és a vidéki táj megőrzésével összeegyeztethető földhasználati módszereket alkalmazzanak. Ezért nélkülözhetetlen a biodiverzitás, a vízkészlet és a talajvédelem, valamint a klímaváltozás elleni küzdelem alapelveinek figyelembevétele, amely elvek betartását a piac nem értékeli ezért szükséges ezek uniós támogatása.


3. A vidéki lakosság életminősége és a vidék gazdasági tevékenységének diverzifikálása
Gazdasági diverzifikálás céljai a következők:

 • Nem-agrárjellegű tevékenységek meghonosodása, mikrovállalkozások indítása,
 • turizmus, természeti örökség kezelése, összességében a fenntartható gazdasági fejlődés előmozdítása 
  Életminőség javítása:
 • Kiemelt helyet foglal el a falusi lakóhelyek rehabilitálása és fejlesztése, a vidéki örökség megőrzése és értékeinek kiaknázása
 • helyi gazdasági szakemberek és projektmenedzserek képzése


4. Leader 
A Leader modellt továbbra is EU-szinten folytatják és konszolidálják úgy, hogy a 2000-2006 közötti programozási időszakban közösségi kezdeményezésként futó intézkedést kötelező elemmé teszik a tagállamok által a 2007-2013 közötti időszakban végrehajtandó vidékfejlesztési programokban. 
Minden program tartalmazni fog egy finanszírozandó Leader tengelyt: 
a helyi fejlesztési stratégiák helyi akciócsoportok általi végrehajtása egy vagy több tematikus tengelyen alapul a három közül; 
a köztük megvalósuló (transznacionális és területközi) együttműködési projektek, és 
a helyi akciócsoportok működési költségei, a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozásához és a terület ösztönzéséhez szükséges kapacitásépítés. 
A Leader megközelítés célja az, hogy a vidéki gazdaság szereplőit segítse a vidéki területek hosszú távú potenciáljának javításában. További cél az integrált, jó minőségű és eredeti fenntartható növekedési stratégiák kidolgozásának bátorítása a vidéki területek számára, amelyeket tágabb értelemben vett helyi partnerségek, az úgynevezett helyi akciócsoportok készítenek el, és hajtanak végre. A Leader a 2007-2013 közötti időszakban a Leader I, Leader II és Leader + kezdeményezéseket követő negyedik generációba lép. A Leader + kezdeményezés keretei között az EU-15-ökben 893 helyi akciócsoport működött. Az EU-10-ben hat új tagállam hasonló kezdeményezést valósított meg. Az EU-15-ben körülbelül 52 millió ember él azokon a területeken, ahol helyi akciócsoportok hajtják végre saját helyi fejlesztési stratégiáikat. A helyi akciócsoportok közötti transznacionális és területközi együttműködéséket a 2000-2006 közötti programozási időszakban is támogatták, ami több mint 300 transznacionális együttműködési projekt, és ennél háromszor több területközi együttműködési projekt megvalósulását eredményezte.


Végrehajtás


A 2007-2013 közötti programozási időszakban az EU e szakpolitikai területének célkitűzései nagyobb szerepet kapnak az EU és a tagállamok szintjén (a nemzeti stratégiai terveken és vidékfejlesztési programokon belül). A célkitűzések teljesítésének jobb megítélése, valamint a szakpolitika végrehajtásának hatékonysága és eredményessége, és az EU költségvetésének vidékfejlesztésre fordított hányada értékelésének érdekében megerősítették a vidékfejlesztési programok nyomon követését és értékelését. A Bizottság és a tagállamok e célkitűzés támogatása érdekében egységes nyomon követési és értékelési rendszereket dolgoztak ki, fogadtak el, és valósítottak meg. 
Közösségi és nemzeti vidékfejlesztési hálózatok
EU- és tagállami szintű vidékfejlesztési hálózatot hoztak létre a végrehajtás, értékelés és a helyes gyakorlat cseréjének támogatására. Minden tagállam nemzeti vidékfejlesztési hálózatot hoz létre, amely összefogja a vidékfejlesztéssel foglalkozó szervezeteket és közigazgatási szerveket. 
Ezek a nemzeti hálózatok:

 • Meghatározzák és elemzik a vidékfejlesztéshez kapcsolódó helyes gyakorlatot, tájékoztatást nyújtanak ezekről, valamint megszervezik a tapasztalatok és know-how cseréjét.
 • Képzési programokat készít a helyi akciócsoportok számára az alakulás folyamatában, és technikai támogatás nyújt a helyi akciócsoportok területek közötti és transznacionális együttműködéséhez. Az európai vidékfejlesztési hálózat átcsoportosítja a regionális hálózatokat és a vidékfejlesztés terén közösségi szinten működő szervezeteket és igazgatásokat.


A hálózat célja:

 • a közösségi vidékfejlesztési intézkedésekre vonatkozó információk összegyűjtése, elemzése és terjesztése;
 • a helyes vidékfejlesztési gyakorlat összegyűjtése, terjesztése és közösségi szintű konszolidálása;
 • tájékoztatás nyújtása a Közösség vidéki területei és a harmadik országok helyzetének alakulásáról;
 • közösségi szintű értekezletek és szemináriumok megszervezése a vidékfejlesztésben aktívan közreműködők számára;
 • szakértői hálózatok létrehozása és működtetése a szakmai tapasztalatcsere megkönnyítése és a vidékfejlesztési politika megvalósításának és értékelésének támogatása céljából;
 • • az országos hálózati és a transznacionális együttműködési kezdeményezések támogatása.


A vidék fejlesztés pénzügyi támogatása


Az Európai Tanács 2005. decemberi ülésén fogadta el a 2007-2013 közötti időszakra vonatozó új pénzügyi tervet. Ennek keretein belül a vidékfejlesztésre 69,75 milliárd eurót irányoztak elő. A Bizottság 2006 szeptemberében fogadta el a 2007-2013 közötti időszak teljes költségvetését rögzítő határozatot, amelynek összege 77,66 milliárd euró, mivel magában foglalja az első pillér kifizetéseinek kötelező modulációját (4 százalék 2007-ben, később 5 százalék), valamint a gyapot- és dohánytranszfereket. A határozat a költségvetési előirányzatokat évenkénti és tagállamonkénti bontásban is tartalmazza. 
Az Európai Tanács úgy határozott, hogy a tagállamok saját hatáskörben eljárva további összegeket irányíthatnak át a közvetlen kifizetésektől a vidékfejlesztésre, a közvetlen kifizetések legfeljebb 20 százalékának erejéig.

 


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.