„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa”

Keresés
Címlap 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 81. § (3) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 162/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A rendelet hatálya, értelmező rendelkezések

Hatály

1. § E rendelet hatálya az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programban (a továbbiakban: ÚMVP) meghatározott céloknak az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozásában megvalósuló támogatások és az egyéb intézkedések forrásainak igénybevételére terjed ki. A támogatások felső határát meghatározó szabályok kivételével e rendelet rendelkezéseit abban az esetben kell alkalmazni, ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérően nem rendelkezik.

2. § (1) E rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK (2005. szeptember 20.) tanácsi rendeletben (a továbbiakban: R.) meghatározott I. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás:

a) szakképzési és tájékoztatási tevékenységek:

aa) innovatív technológiák elterjesztése bemutató-üzemi projektek útján gazdaságokban és erdészetekben;

ab) mezőgazdasághoz és erdőgazdálkodáshoz kapcsolódó képzések;

ac) komplex tájékoztatási tevékenység: gazdálkodói információs szolgálat;

b) fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;

c) gazdaság átadása;

d) szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele;

e) mezőgazdasági üzemek korszerűsítése:

ea) állattenyésztés korszerűsítése;

eb) szántóföldi növénytermesztés és kertészet korszerűsítése;

ec) évelő növények telepítése;

ed) üzemi diverzifikáció;

ee) GAZDANET-program;

f) erdők gazdasági értékének növelése:

fa) fakitermelési szakaszig használatos erdészeti célú gépek beszerzése;

fb) fiatal erdőállományok támogatása az első gyérítésig;

g) mezőgazdasági termékek értéknövelése:

ga) mezőgazdasági termékek értéknövelése;

gb) mezőgazdasági termékek értéknövelése félkész vagy végtermékek energiatermelési célú felhasználására való előállításával;

h) mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra fejlesztése:

ha) öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése;

hb) melioráció mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése;

hc) vízrendezés kollektív beruházásai, vízkárelhárítás, belvízrendezés;

hd) erdészet infrastruktúra fejlesztés;

he) mezőgazdasági utak fejlesztése;

hf) mezőgazdasági üzemek víz- és energiaellátásának fejlesztése;

i) szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok fejlesztése;

j) termelői csoportok létrehozása.

(2) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott II. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás:

a) hegyvidéki területeken kívüli hátrányos helyzetű területeken történő gazdálkodás;

b) Natura 2000 mezőgazdasági területeken történő gazdálkodás;

c) agrár-környezetgazdálkodás;

d) védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzése;

e) őshonos és veszélyeztetett állatfajták megőrzése;

f) ritka és veszélyeztetett növényfajták (növényi genetikai erőforrások) és mikroorganizmusok megőrzése;

g) nem termelő mezőgazdasági beruházások;

h) a mezőgazdasági földterület első erdősítése;

i) agrár-erdészeti rendszerek első létrehozása mezőgazdasági földterületeken;

j) erdő-környezetvédelem;

k) erdészeti potenciálra vonatkozó megelőző intézkedések;

l) erdészeti potenciál helyreállítása;

m) erdő szerkezetátalakítás;

n) erdő közjóléti értékének növelése;

o) nem mezőgazdasági területek erdősítése;

p) állatjóléti intézkedések.

(3) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott III. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás:

a) nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás,

b) mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése,

c) turisztikai tevékenységek ösztönzése,

d) a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások,

e) falumegújítás és -fejlesztés,

f) vidéki örökség megőrzése, korszerűsítése,

g) NATURA 2000 fenntartási/fejlesztési tervek készítése,

h) képzés és tájékoztatás,

i) készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása.

(4) E rendelet alapján az R.-ben meghatározott IV. tengely keretében az alábbi célok megvalósítására vehető igénybe támogatás:

a) helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása,

b) hazai és nemzetközi térségek közötti együttműködések,

c) a helyi akciócsoportok működtetési költségei.

(5) A technikai segítségnyújtás céljára biztosított forrás kedvezményezettjei: a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, mint Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH), a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal; valamint az IH részeként a Vidékfejlesztési Képzési és Szaktanácsadási Intézet, mint az IH technikai támogató egysége.

Fogalmak

3. § E rendelet és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok alkalmazásában:

1. alintézkedés: az intézkedésen belül önállóan lehatárolható célterület és jogosultsági feltételek alapján elkülönített támogatható műveletek köre, amelyet a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szabályoz;

2. célterület: az intézkedésen, alintézkedésen belül jogszabályban meghatározott cél, amelyre a támogatott művelet irányul;

3. tevékenység: az R. 2. cikkének e) pontja szerinti művelet önállóan megvalósuló részeleme;

4. művelet megvalósulása: a műveletet alkotó összes tevékenység okirattal igazolt lezárása; az okirat építési beruházás esetén a jogerős használatbavételi engedély, az üzembe helyezés feltételeként külön jogszabály által előírt közokirat vagy magánokirat, egyéb esetben a gazdasági eseményről kiállított, igazoltan teljesített és pénzügyileg is rendezett számviteli bizonylat;

5. terület- és állatlétszám alapú támogatások: az 1975/2006/EK rendelet 6. cikk 2. bekezdésének a) és b) pontja alapján, e rendelet 2. § (2) bekezdésében felsorolt alintézkedések keretében nyújtandó támogatások;

6. beruházási támogatás: olyan nem terület-, illetve állatlétszám alapú intézkedés, alintézkedés keretében nyújtandó támogatás, amely legalább egy, a Tv. 9. § a) pontjában meghatározott beruházás - ideértve az immateriális javak beszerzését is - megvalósítására irányul;

7. termelői csoport: a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendelet alapján elismert termelői csoport;

8. átadó: az a mezőgazdasági termelő, akinek a mezőgazdasági üzeme vagy annak egy része átruházásra kerül egy másik mezőgazdasági termelő részére;

9. átvevő: az a mezőgazdasági termelő, akire az üzemet vagy annak egy részét átruházzák;

10. mezőgazdasági üzem: egy adott mezőgazdasági termelő által mezőgazdasági tevékenység folytatásához használt termelőegységek, különösen termőföld, állatállomány, gép, épület, berendezés összessége;

11. mezőgazdasági tevékenység: a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról és a 3037/90/EGK tanácsi rendelet, valamint egyes meghatározott statisztikai területekre vonatkozó EK-rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. Melléklete szerinti - az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 16. § (3) bekezdés d) pontja alapján az állami adóhatósághoz bejelentett - 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.5, 01.6 és 01.7 alágazatba tartozó tevékenység;

12. mezőgazdasági termelő: az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, aki/amely mezőgazdasági tevékenységet folytat;

13. mikrovállalkozás: a magyarországi székhellyel rendelkező, a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő gazdasági társaság, szövetkezet, valamint egyéni vállalkozó, aki/amely megfelel a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 3. §-ának (3) bekezdésében meghatározott mikrovállalkozás feltételeinek;

14. hátrányos helyzetű terület: a kedvezményezett térségek besorolásáról szóló 311/2007. (XI. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. Rendelet) 2. számú melléklete által meghatározott, a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett - hátrányos helyzetű és a leghátrányosabb - kistérség, valamint a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 240/2006. (XI. 30.) Korm. rendelet melléklete által meghatározott települések;

15. gépkatalógus: gépek műszaki-technológiai adatait tartalmazó gyűjtemény, amely többek között tartalmazza a referenciaárat és a gép esetleges energiatakarékos jellegére való utalást;

16. építési normagyűjtemény: olyan építési-műszaki paramétereket tartalmazó gyűjtemény, amely az építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat is;

17. referenciaár: az elszámolható kiadás legmagasabb összege;

18. TÉSZ: a zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 60/2005. (VII. 1.) FVM rendeletnek megfelelően előzetesen, illetve véglegesen elismert zöldség-gyümölcs termelői értékesítő szervezet;

19. induló vállalkozás: a jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, ha a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül jegyezték be, az egyéni vállalkozó valamint az őstermelő, ha egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, vagy őstermelői igazolványának kiadására a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül került sor. Azon jogcímek esetében, ahol a támogatás igénybevételére jogosult mezőgazdasági üzeme méretének el kell érnie meghatározott mértékű európai méretegységet, ott az induló vállalkozás fogalma kiterjed azokra a jogi személyekre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságokra, egyéni vállalkozókra, akik a mezőgazdasági tevékenységüket a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapon belül kezdték meg;

20. nitrátérzékeny terület: a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerinti terület;

21. NATURA 2000 terület: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a alapján lehatárolt terület;

22. védett terület: a 4. számú melléklet szerinti jogszabályokban és hatósági határozatokban kijelölt terület;

23. nem mezőgazdasági beruházás: olyan beruházás, amelyhez nyújtandó támogatásra - a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály kifejezett rendelkezése szerint - az 1698/2005/EK tanácsi rendelet 88. cikkének (1) bekezdése értelmében alkalmazni kell az állami támogatásokra az EK szerződés 87-89. cikkében foglalt vagy azok alapján megalkotott mentességi szabályokat;

24. kis- és középvállalkozás: a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerinti vállalkozás;

25. nagyberuházás: az az induló beruházás, amelyhez kapcsolódóan az elszámolható költség jelenértéken legalább 50 millió eurónak megfelelő forintösszeg; ennek meghatározásakor több beruházási projektet egyetlen beruházási projektnek kell tekinteni, ha azok egy vagy több vállalat által egy hároméves időszakon belül kivitelezett induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan módon kombinált állóeszközeire vonatkoznak. Annak megállapításakor, hogy az induló beruházás gazdaságilag oszthatatlan-e, a technikai, funkcionális és stratégiai kapcsolatokat, valamint a közvetlen földrajzi közelséget kell figyelembe venni. A gazdasági oszthatatlanságot a tulajdonviszonyoktól függetlenül kell értékelni. Az euróra való átszámításra a támogatás odaítélésének időpontjakor érvényes árak és árfolyam, illetve azon nagyberuházási projektek esetében, amelyeknek az Európai Közösséget létrehozó Szerződés 87. cikkének (1) bekezdése szerinti állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 85/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet alapján egyedi bejelentése szükséges, a bejelentés időpontjakor érvényes árak és árfolyam alkalmazandó;

26. nehéz helyzetben lévő vállalkozás: az a vállalkozás, amelynek saját tőkéje veszteség folytán nem éri el a jegyzett tőke felét a kérelem benyújtásakor rendelkezésre álló utolsó beszámolóban, és ezen veszteség több mint egynegyede a megelőző beszámoló óta eltelt időszak alatt keletkezett;

27. támogatástartalommal bíró, nemzeti támogatási pénzügyi konstrukció: olyan nemzeti forrásból finanszírozott pénzügyi konstrukció, amely igénybevételének célja az EMVA-ból társfinanszírozott projekt megvalósítása, és amelynek támogatástartalmát a támogatás nyújtója, illetve a kezességvállaló intézmény állapítja meg. Idetartoznak különösen a visszatérítendő támogatások, a kedvezményes kamatú hitel vagy kölcsön, a kamattámogatás és az állami kezességvállalást tartalmazó programok;

28. szintentartást szolgáló eszköz: azon eszköz, amely az ügyfél által már használt tárgyi eszközt, immateriális jószágot váltja ki anélkül, hogy a kiváltás az előállított termék, a nyújtott szolgáltatás, a termelési, illetve a szolgáltatási folyamat alapvető változását eredményezné;

29. beruházás befejezése: a beruházással megvalósított létesítmény üzembe helyezésének időpontja;

30. fiatal mezőgazdasági termelő: az a természetes személy,

a) akinek részére a 28/A. § alapján e minőségéről az IH határozatot hoz;

b) aki az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 67/2007. (VII. 26.) FVM rendelet vagy az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2009. évtől nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 113/2009. (VIII. 29.) FVM rendelet alapján támogatási határozattal, vagy kizárólag forráshiányra való hivatkozásról szóló elutasító határozattal rendelkezik;

31. kedvezőtlen adottságú terület: az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásokról, valamint egyes rendeletek módosításáról, illetve hatályon kívül helyezéséről szóló 1257/1999/EK tanácsi rendelet 19. cikke, valamint 20. cikke alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások esetében a kedvezőtlen adottságú területek és az azokhoz kapcsolódó települések megállapításáról szóló 24/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján meghatározott terület;

32. hiteles másolat: az okirat kiállítója által vagy közjegyző által hitelesített másolat;

33. egyéb intézkedésnek minősül a R. 66. cikke szerint technikai segítségnyújtás intézkedés;

34. művelet: az R. 2. cikk e) pontja szerinti fogalom;

35. támogatástartalom: a kedvezményezett számára nyújtott állami támogatás forint fizetőeszközben számolt támogatási egyenértéke;

36. kötelező képzés: a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt képzés, amelyen az ügyfél az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendeletben meghatározott módon köteles részt venni, amely az ügyfél számára akkor tekintendő megszervezettnek, ha annak helyszínéről és kezdési időpontjáról a képzéseket koordináló FVM VKSZI-től, vagy az általa megbízott Képző Szervezettől, a képzés kezdési időpontját legalább nyolc nappal megelőzően tértivevényes értesítést kapott;

37. pontozási szint: a támogatási kérelem azon egysége, amely a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály alapján önállóan rangsorba állítható, és amelyhez külön pontszám és támogatási összeg tartozik;

38. felmérési napló: az építőipari kivitelezési tevékenységről, az építési naplóról és a kivitelezési dokumentáció tartalmáról szóló 290/2007. (X. 31.) Korm. rendelet 22. §-a szerint;

39. műszaki tartalom: a támogatással érintett egység (építmény, eszköz, szolgáltatás) azon funkciója, használati módja, mérete, kapacitása, amely a támogatás nyújtásának céljával összefüggésben van, illetve a támogatás megítélésében szerepet játszott, amennyiben az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások részletes szabályait megállapító rendeletek eltérően nem rendelkeznek.

II. Fejezet

Általános rendelkezések

A támogatás forrása, jellege

4. § (1) A támogatás és egyéb intézkedés forrása:

a) a központi költségvetés Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: FVM) fejezetében az ÚMVP-ben meghatározott célok támogatására előirányzott összeg, valamint

b) az EMVA terhére a 2007. január 1. és 2013. december 31. közötti időszakra vonatkozó közösségi vidékfejlesztési támogatás tagállamonkénti és évenkénti összegének meghatározásáról szóló 2006/636/EK (2006. szeptember 12.) bizottsági határozat mellékletében Magyarország részére meghatározott kötelezettségvállalási előirányzatok.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettségvállalási összegek csökkennek az Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap Garancia Részlegéből támogatott Nemzeti Vidékfejlesztési Terv egyes intézkedései keretében jóváhagyott kérelmek azon kifizetési összegével, amelyek az 1698/2005/EK tanácsi rendeletben előírt vidékfejlesztési támogatásra történő átmenet szabályainak megállapításáról szóló 1320/2006/EK (2006. szeptember 5.) bizottsági rendelet rendelkezéseivel összhangban EMVA terhére áthúzódó tételeknek minősülnek.

(3) Ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály másként nem rendelkezik, akkor a támogatás vissza nem térítendő jellegű.

4/A. § Egy művelet kizárólag egy jogcím keretében támogatható.

A támogatás meghirdetése

5. § (1) A 2. § (1)-(4) bekezdéseiben részletezett célok megvalósításához kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes feltételeit, valamint a támogatások mértékét külön jogszabály állapítja meg (a továbbiakban: a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály).

(2) A támogatási feltételek teljesítése nem jelent alanyi jogosultságot a támogatás igénybevételére.

(3) A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által kiadott közleményeket és az általa rendszeresített nyomtatványokat az MVH hivatalos honlapján kell közzétenni.

(4) A technikai segítségnyújtás céljára biztosított forrást a kedvezményezett az IH-hoz benyújtott finanszírozási kérelemmel igényelheti.

(5) Az IH az Agrárgazdasági Kutató Intézet (a továbbiakban: AKI) közreműködését veszi igénybe az alábbi feladatok végrehajtása során, amelyet az AKI kizárólagosan végez:

a) a mezőgazdasági beruházások környezetvédelmi, állatjóléti és -higiéniai alapkövetelményeinek (minimum követelmények) összegyűjtése;

b) az ÚMVP éves jelentéseinek elkészítéséhez szükséges adatok elemzésével és szolgáltatásával kapcsolatos feladatok ellátása;

c) a termelői csoportok monitoring és ellenőrzési rendszerének működtetésére vonatkozó adatelemzéssel és adatszolgáltatással kapcsolatos feladatok ellátása.

(6) Az IH a Mezőgazdasági Gépesítési Intézet (a továbbiakban: MGI) közreműködését veszi igénybe az alábbi feladatok végrehajtása során, amelyet az MGI kizárólagosan végez:

a) a trágyatárolásra, trágyák beltartalmi értékeire vonatkozó elemzések, összefoglalók elkészítése;

b) az állattartó telepek korszerűsítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 27/2007. (IV. 17.) FVM rendelet végrehajtásához kapcsolódó szakmai modulok aktualizálása;

c) a gépkatalógus, valamint az egyes jogcímekhez kapcsolódó gépeket, berendezéseket, műszaki felszereléseket tartalmazó normagyűjtemények szakmai felülvizsgálata, modulok karbantartása, valamint gépek, berendezések vizsgálata, értékelése;

d) az ÚMVP egyes intézkedéseinek végrehajtáshoz kapcsolódó szakmai modulok aktualizálása.

(7) Az IH a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézete (a továbbiakban: FVM VKSZI) közreműködését veszi igénybe az alábbi feladatok végrehajtása során, amelyet az FVM VKSZI kizárólagosan végez:

a)

b) a helyi vidékfejlesztési irodákra alapozott rendszer koordinációja.

(8)

(9) Az (5)-(8) bekezdésekben felsorolt szervezetekkel az egyes feladatok ellátására az IH szerződést köt.

Kérelem benyújtásának általános feltételei

6. § (1) Amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a támogatási kérelmet, a kifizetési kérelmet, valamint azok módosítására irányuló kérelmet (a továbbiakban együtt: kérelem) postai úton kell benyújtani az MVH által rendszeresített formanyomtatványon az ügyfél lakóhelye, illetve székhelye szerint illetékes MVH kirendeltséghez.

(2) A kérelem benyújtására nyitva álló határidőt a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály állapítja meg, amely határidő elmulasztása esetén igazolási kérelemnek nincs helye.

(3) A kérelemhez mellékelni kell, amit e rendelet, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály, illetve IH Közleményben meghatározott egyéb külön jogszabály előír.

(4) Idegen nyelven kiállított dokumentum benyújtása esetében az ügyfélnek csatolnia kell a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti, szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordítást is.

(5) Ha az ügyfél őstermelő, akkor a támogatási kérelemhez mellékelnie kell a hatályos mezőgazdasági őstermelői igazolvány hiteles másolatát.

Támogatási kérelem benyújtásának általános feltételei

7. § (1) Támogatási kérelmet az a jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság (a továbbiakban együtt: szervezet) vagy természetes személy nyújthat be, aki

a) eleget tesz az e rendeletben és a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban az adott jogcím vonatkozásában előírt feltételeknek,

b) nem mezőgazdasági beruházás esetén a számviteli jogszabályok szerint számított, az adott gazdálkodó szervezetre vonatkozó jogszabályban előírt legkisebb jegyzett tőkének megfelelő mértékű saját tőkével rendelkezik,

c) nem mezőgazdasági beruházás esetén csőd-, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt nem áll, továbbá a nehéz helyzetben lévő vállalkozások megmentéséhez és szerkezetátalakításához nyújtott állami támogatásról szóló bizottsági közlemény (HL 2004/C 244/02.) 2.1 alpontja szerint nem minősül nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak.

(2) Nem nyújtható támogatás azon ügyfelek részére, akik nem felelnek meg az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15. §-ában szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeinek.

(3)

(4)

Kifizetési kérelem benyújtásának általános feltételei

8. § (1) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki

a) az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó határozattal, és

b) eleget tesz az e rendeletben, valamint a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban előírt feltételeknek.

(2) Egy kifizetési kérelem benyújtási időszakban egy ügyfél egy jogcímre egy kifizetési kérelmet nyújthat be.

(3) Ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály kötelező képzésen való részvételt ír elő és az ügyfél azért nem tudja az abban meghatározottak szerint benyújtani a részvételi igazolást az MVH-hoz, mert a jogszabályban meghatározott időszakban nem volt képzés, vagy az ügyfél a képzés helyszínéről és időpontjáról a képzés koordinálójától nem kapott megfelelő értesítést, akkor az FVM VKSZI igazolást állít ki, amelyet az ügyfélnek a képzésen való részvételi igazolás helyett kell az MVH-hoz benyújtani.

A kérelem elbírálása és kifizetése

9. § (1) A kérelmet az MVH bírálja el.

(2) A támogatási kérelmet csak a támogatási kérelmek benyújtási időszakának záró napját követően lehet elbírálni.

(3) A bírálat alapján létrejött pontegyenlőség esetén a rangsorban előnyt élvez az a támogatási kérelem:

a) melynek tartalma megfelel az IH Közleményben közzétett részletes ajánlásnak a támogatott művelet megvalósításának legjobb gyakorlatáról;

b) amelyet korábban nyújtottak be, amennyiben az a) pont alapján nem lehet különbséget tenni.

(4) Ha az ÚMVP-t az Európai Bizottság az elfogadás előtt kihirdetett, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban foglaltaktól eltérő feltételekkel fogadja el, az MVH a támogatási határozatot az elfogadott programnak megfelelően megváltoztathatja vagy visszavonhatja.

(5) Ha a támogatási kérelem nem valósítja meg maradéktalanul a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szerinti célkitűzéseket, a kérelem elutasítható.

(6) A kifizetést az MVH az ügyfélnek az MVH-nál az ügyfél-regisztrációs rendszerben nyilvántartott bankszámlájára történő átutalással, forintban teljesíti a kifizetésről szóló határozat meghozatalától számított harminc napon belül.

(7) A támogatás forintban kerül kifizetésre. Az ügyfelek részére engedélyezett kifizetések teljes összege nem haladhatja meg a támogatási határozatokban rögzített támogatási összeget és az egyes jogcímek esetében a 8. számú mellékletben rögzített támogatási összeg felsőhatárokat.

(8) Az engedélyezett kifizetések forint összege az 1913/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikkének (1) bekezdésében foglaltak szerint és a 11. cikkben rögzített Európai Központi Bank (a továbbiakban EKB) árfolyamán kerül euróra átváltásra.

Az ügyfél által vállalt kötelezettségben bekövetkező változás

10. § (1) Az ügyfél által a támogatás igénybevételével összefüggésben vállalt kötelezettségek teljesítésének időtartama alatt a mezőgazdasági üzem egészének, illetve a kötelezettség vállalásával érintett részének átruházása csak a kötelezettségek átvállalásával lehetséges. Az átvállalással az átadó mentesül a kötelezettségek alól. Az átvállaló - a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - csak egy személy lehet.

(2) A kötelezettség átvállalásához az MVH előzetes jóváhagyása szükséges. Az erre irányuló kérelmet az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A kötelezettség átvállalása nem hagyható jóvá, ha az átvevő nem felel meg a támogatásra való jogosultsági feltételeknek.

(3) A (2) bekezdés szerinti formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) a kötelezettségvállalásra vonatkozó adatok,

b) kötelezettséget átadó személy és a kötelezettséget átvevő személy, személyek adatai,

c) a kérelemmel érintett ÚMVP jogcím,

d) a Tv., valamint az e rendelet szerinti nyilatkozatok,

e) az államháztartásról szóló törvényben meghatározott, rendezett munkaügyi kapcsolatokról és az ügyfél adatainak felhasználásáról szóló nyilatkozatok,

f) a kérelemben igényelt támogatásra vonatkozó jogszabályi feltételek ismeretéről szóló nyilatkozat,

g) az ügyfél aláírása.

(4) Az átvállalás esetén kívül az 1974/2006/EK bizottsági rendelet 44. cikk (2) bekezdésében foglaltak teljesülése esetén mentesíteni kell az ügyfelet a részére kifizetett támogatás visszatérítése alól. Az erre irányuló kérelmet - amelyben a mentesítésre alapot adó körülményt igazolni kell - az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) Az 1974/2006/EK bizottsági rendelet 44. cikk a) pontja vonatkozásában a kötelezettséget jelentős mértékben teljesítettnek kell tekinteni, ha a kötelezettségvállalásra előírt időtartam négyötöde már eltelt.

Adatszolgáltatás

11. § Az ügyfél az igénybe vett támogatáshoz kapcsolódóan köteles a monitoring rendszer működtetése céljából - külön jogszabályban foglaltak szerint - adatot szolgáltatni az erre rendszeresített nyomtatványon.

Vis maior

12. § (1) A kötelezettség teljesítését meghiúsító elháríthatatlan külső ok (vis maior) bekövetkeztét az elháríthatatlan külső ok (vis maior) bejelentéséről és igazolásáról szóló külön jogszabály alapján kell bejelenteni.

(2) Amennyiben a kötelezettség teljesítése osztatlan közös földtulajdon kimérése, kisajátítás vagy hasonló jellegű hatósági intézkedés következtében lehetetlenné válik, a támogatásra jogosult erre irányuló kérelme alapján a támogatási kérelemben vállalt, ezzel összefüggő kötelezettség teljesítése alól az ellehetetlenülés időpontjától kezdődő hatállyal mentesíthető. A hatósági intézkedés jellegétől és mértékétől függően a mentesítés részben vagy egészben történhet.

(3) Többéves kötelezettségvállalás esetében az ügyfél kizárólag a vis maior esemény bekövetkezését követően mentesíthető a további időszakra fennálló kötelezettségek alól, és a vis maior esemény befejeződéséig jogszerűen igénybe vett támogatás visszafizetése alól mentesül.

(4) A beruházási támogatások vonatkozásában, a vis maior esemény igazolásával egyidejűleg előterjesztett, arra irányuló kifejezett kérelem esetén az MVH az e rendeletben foglalt megvalósítási határidőt egy alkalommal legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja, amennyiben az ügyfél a beruházást az (5) bekezdésben foglaltak szerint megkezdte. A megvalósítási határidő meghosszabbítására irányuló kérelem a 25. § (2) bekezdésében foglaltak szerint meghatározott megvalósítási határidő lejártát követően nem terjeszthető elő.

(5) A beruházás megkezdése, a 12. § alkalmazásában igazolt, amennyiben az ügyfél legalább egy, kifizetési kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős határozattal rendelkezik, amelyben nem csak egyéb elszámolható kiadást hagyott jóvá az MVH. Egyéb esetekben az ügyfélnek kell hitelt érdemlően bizonyítania a beruházás megkezdését.

(6) Amennyiben a megvalósítási határidőt az ügy összes körülményét figyelembe véve az MVH döntésével meghosszabbítja, az ügyfél e rendelet szerint fennálló üzemeltetési kötelezettsége a meghosszabbítás időtartamával meghosszabbodik, és kifizetési kérelem ebben az esetben is csak a 17. § (3) bekezdése szerinti határidőig nyújtható be.

III. Fejezet

Terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó különös szabályok

13. § (1) A kifizetési határozat meghozatalára a kifizetési kérelem 1975/2006/EK bizottsági rendelet 11. cikke szerinti keresztellenőrzését követő 60 napon belül kerül sor.

(2) A területalapú támogatásra vonatkozó kérelemhez mellékelni kell a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet szerinti egyedi blokktérképet, melyen be kell jelölni a kérelemben bejelentett területegységet.

(3) Amennyiben az ellenőrzések eredményeképpen valamely területalapú támogatás esetén túligénylés állapítható meg, azaz az adott referencia-területre benyújtott kérelmek által lefedett terület - ideértve a többszörös igénylés esetét is - összesen nagyobb, mint a referenciaterületen a támogatás szempontjából figyelembe vehető területe (a továbbiakban: támogatható terület) és a túligénylés mértéke:

a) nem éri el a 796/2004/EK rendelet 24. cikk (2) bekezdés második albekezdésében meghatározott mértéket, az MVH a túligénylés arányában a referencia-terület nettó támogatható területéig csökkenti a referencia-területen belüli kérelemben megjelölt területeket;

b) eléri vagy meghaladja az a) pontban hivatkozott mértéket, az MVH értesíti az érintett ügyfeleket, és egyúttal felszólítja őket a kérelemben megadott adatok helyesbítésére.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti értesítésben meg kell jelölni az érintett referencia-területre támogatást igénylő ügyfeleket, és a kérelmükben feltüntetett területadatokat.

(5) A (3) bekezdés b) pontja alapján az ügyfelek kötelesek az értesítésben meghatározott időtartamon belül írásos választ adni az MVH részére.

(6) Amennyiben a (3) bekezdés b) pontja alapján megállapított túligénylés az (5) bekezdésben meghatározott válaszokban foglalt helyesbítéseket követően részben vagy egészben továbbra is fennáll, és a túligénylés mértéke:

a) nem éri el a 796/2004/EK rendelet 24. cikk (2) bekezdés második albekezdésében meghatározott mértéket, az MVH a túligénylés arányában a referencia-terület nettó támogatható területéig csökkenti a referencia-területen belüli kérelemben megjelölt területeket;

b) eléri vagy meghaladja az a) pontban hivatkozott mértéket, az MVH fizikai ellenőrzést folytat le az érintett referencia-terület vonatkozásában.

(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti fizikai ellenőrzést nem kell lefolytatni, ha az (5) bekezdés szerinti határidőt az ügyfél elmulasztotta. Ebben az esetben az MVH a határidőt elmulasztó ügyfél bejelentett területére vonatkozó adatot a túligénylés mértékének megfelelően csökkenti.

(8) Terület- és állatlétszám alapú támogatásban csak az az ügyfél részesülhet, aki nem áll felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt, továbbá az a természetes személy ügyfél, aki nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt. Csődeljárás alatt álló szervezet esetén e rendelet 16. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

14. § (1) Amennyiben a 13. § szerinti adminisztratív, illetve a fizikai ellenőrzés eredményeképp sem szüntethető meg a túligénylés, akkor a referencia-terület adott jogcím vonatkozásában támogatható területét meghaladó területet minden érintett kérelem esetében jogosulatlan igénylésnek kell tekinteni.

(2) Az (1) bekezdés szerinti terület nem haladhatja meg az adott referencia-területen kérelmezett terület 100%-át.

(3) A (2) bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, míg valamelyik érintett ügyfél a jogvita elbírálására egyébként illetékes hatóság vagy bíróság jogerős határozatával nem igazolja jogosultságát, vagy az érintett ügyfelek együttesen nem helyesbítik kérelmeiket.

IV. Fejezet

Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó különös szabályok

A támogatási kérelem benyújtásának feltételei

15. § (1) Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél

a) szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt;

b) nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: AVOP), a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv, illetve az ÚMVP keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt.

(2) Ha az ügyfél egyéni vállalkozóként működik és induló vállalkozásnak minősül, akkor a támogatási kérelméhez mellékelnie kell az egyéni vállalkozói nyilvántartást vezető szerv által a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál nem régebben kiadott az MVH által rendszeresített formanyomtatvánnyal megegyező tartalmú hatósági bizonyítványt vállalkozói tevékenységéről. Ezzel egyenértékű, ha az ügyfél a megfelelően kitöltött, és az egyéni vállalkozói nyilvántartást vezető szerv által a támogatási kérelem benyújtását megelőzően 30 napnál nem régebben záradékolt, MVH által rendszeresített formanyomtatványt mellékeli támogatási kérelméhez.

(3) Ha az ügyfél a benyújtott támogatási kérelem formanyomtatványain a támogatási alapra vagy a támogatási összegre vonatkozóan egyáltalán nem szolgáltat adatot, hiánypótlásnak helye nincs.

A kifizetési kérelem benyújtásának feltételei

16. § (1) Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó kifizetési kérelem akkor nyújtható be, és akkor fizethető ki a megállapított támogatási összeg, ha az ügyfél szervezet nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás, adósságrendezés alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltétel nem teljesülése esetén a kifizetési kérelmet el kell utasítani, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(3) A csődeljárás alatt álló szervezet kifizetési kérelmének elbírálását a szervezet kérelmére legfeljebb hat hónapos időtartamra fel kell függeszteni. Abban az esetben, ha az ügyfél a felfüggesztés időtartama alatt nem igazolja, hogy a csődeljárást a bíróság a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 21/A. § (3) bekezdésének megfelelően befejezetté nyilvánította, a kifizetési kérelmet el kell utasítani, az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, és az általa igénybe vett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(4) Kifizetési kérelmet az az ügyfél nyújthat be, aki az adott jogcím vonatkozásában rendelkezik az MVH által kibocsátott támogatási kérelemnek helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal.

16/A. § A kérelem alapján tervezett elszámolható kiadásokra vonatkozó igény meghatározása az MVH által a támogatás alapjára rendszeresített, a tervezett tételeket részletező formanyomtatvány adatai alapján történik.

17. § (1) A 2. § (1) bekezdés c), i) és j) pontjában meghatározott célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján egy naptári évben legfeljebb egy alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.

(2) A 2. § (1) bekezdés a), d)-h) pontjában, valamint a 2. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott célok megvalósítását szolgáló támogatások igénybevételére ugyanazon jóváhagyó támogatási határozat alapján egy naptári évben legfeljebb két alkalommal nyújtható be kifizetési kérelem.

(3) A (2) bekezdés szerinti támogatások esetén az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb a művelet megvalósulását követő egy éven belül megnyíló kifizetési kérelem benyújtási időszakban, de legkésőbb 2015. január 31-ig kell benyújtani. Amennyiben a művelet megvalósulását követő egy éven belül nem nyílik meg kifizetési kérelem benyújtási időszak, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb abban a kifizetési időszakban - de legkésőbb 2015. január 31-ig - kell benyújtani, amely a művelet megvalósulása után elsőként nyílik meg.

(4) A művelet - a 25. § (1) bekezdésében foglaltak kivételével - a támogatási kérelem benyújtását követően az ügyfél saját felelősségére kezdhető meg.

(5)

(6) A 2. § (1) bekezdés e) pontjának ec) alpontja szerint támogatott fejlesztések esetén az altalajlazításra, szántásra, mélytárcsázásra, szántáselmunkálásra vonatkozó gépimunka-műveletek a támogatási kérelem benyújtása előtt, de legkorábban a támogatási kérelem benyújtási évének szeptember 1-jétől megkezdhetőek.

18. § (1) A művelet megkezdésének időpontja:

a) a gép, berendezés, technológia beszerzése esetén a megrendelés (vételi szándék) írásban történő bejelentése vagy az adásvételi szerződés megkötése, illetve a számlán szereplő teljesítés dátuma közül a legkorábbi;

b) építési beruházás esetében a kivitelezői szerződés megkötésének napja, ennek hiányában vagy közbeszerzés esetén az építési naplóba történő első bejegyzés dátuma;

c) nem beruházási jellegű műveletek esetén a művelethez kapcsolódó tevékenységek megvalósításához kötődő vállalkozói szerződése megkötésének dátuma, vagy a megrendelés, felhívás írásban történő bejelentésének dátuma, vagy a tevékenység megvalósításához kapcsolódó beszerzésről, szolgáltatásról kiállított bizonylat teljesítésének dátuma közül a legkorábbi.

(2) A művelet tervezéséhez és előkészítéséhez kötődő általános költségek felmerülése, illetve közbeszerzési kötelezettség esetén annak megkezdése nem minősül a művelet megkezdésének.

(3) Ha egy művelet az (1) bekezdés a) és b) pontjában említett tevékenységet is magában foglal, akkor a művelet megkezdésének időpontja a korábban megkezdett tevékenység időpontjával egyezik meg.

Kiadások elszámolása, kifizetés

19. § (1) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a támogatási határozattal jóváhagyott mértéket meghaladó vagy nem a művelet végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

(2) Ha a támogatási kérelem alapján hozott támogatási határozat több kiadási tételt állapít meg, a támogatási határozat által rögzített egyes támogatható kiadási tételek összegét a kifizetési kérelem azonos elszámolható kiadási tételéhez tartozó kifizethető összege nem haladhatja meg.

(3) A kifizetés alapját csak az ügyfélnél felmerült olyan kiadások képezhetik, amelyeket a művelet megvalósítása érdekében teljesített gazdasági eseményről az ügyfél nevére kiállított, és - a Technikai Segítségnyújtás intézkedés kivételével - pénzügyileg rendezett kiadásigazoló bizonylat igazol.

(4) A (3) bekezdésben foglalt kiadások igazolására a művelet megkezdése utáni gazdasági eseményről kiállított bizonylat szolgálhat. Ez a korlátozás nem vonatkozik a támogatási kérelem összeállítása érdekében felmerült kiadásokra, melyek esetében a művelet megkezdése előtti 12 hónapon belül kiállított bizonylat kerülhet elszámolásra.

(5) Egy bizonylat csak egy kifizetési kérelemhez számolható el.

(6) A kiadásigazoló bizonylaton az ügyfélnek legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtásának napján fel kell tüntetnie a tétel SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) vagy VTSZ (vámtarifa) számát vagy KN-kódját (kombinált Nomenklatúra-kódját), valamint az ügyfél-regisztrációs számát, a támogatási határozat azonosító számát és a „Támogatás elszámolására benyújtásra került” rájegyzést. A Technikai Segítségnyújtás intézkedés keretében benyújtott elszámolás esetére a tétel SZJ vagy VTSZ számának, vagy KN-kódjának, továbbá a támogatási határozat azonosító számának feltüntetését előíró kötelezettség nem vonatkozik.

(7) Amennyiben kiadásigazoló bizonylat nem felel meg a (6) bekezdésben foglaltaknak, az elszámoláshoz nem fogadható el.

(8) A kifizetési kérelemhez az MVH által rendszeresített nyomtatványon számlaösszesítőt és - a Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetét kivéve - tételrészletezőt kell mellékelni, amelyek tartalmazzák:

a) a kiadásigazoló bizonylat azonosítóját, típusát, kiállítójának adószámát;

b) a teljesítés időpontját;

c) a fizetés módját, a pénzügyi teljesítés időpontját;

d) a számlatétel megnevezését, típusát, SZJ vagy VTSZ számát, vagy KN-kódját a Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetének kivételével;

e) a számlatétel nettó összegét, az ÁFA mértékét és ezek alapján az elszámolni kívánt összeget;

f) a támogatási határozatban megállapított kiadási sor támogatási határozat szerinti azonosítóját, amelyhez a tétel tartozik;

g) könyvvezetésre kötelezett személyek esetében a könyvvezetésért felelős személy nevét és aláírását;

h) a számlatétel mennyiségét és mértékegységét;

i) a kiadásigazoló bizonylat devizanemét és a devizanemben meghatározott nettó értékét;

j) a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítóját, amennyiben a pénzügyi teljesítésre sor került.

(9) A Technikai Segítségnyújtás intézkedés esetét kivéve, csak a készpénzzel és banki átutalással kiegyenlített kiadások fogadhatók el a támogatás alapjaként.

(10) A Technikai Segítségnyújtás intézkedés keretében a számlák támogatási összegének kifizetése utófinanszírozás keretében vagy közvetlenül - engedményezés útján - a szállító részére történik.

(11) Támogatási, valamint kifizetési kérelem tekintetében a támogatási összeg számításának alapját

a) adószámmal nem rendelkező természetes személy, illetve az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény XIII. és XIV. fejezete alapján alanyi adómentes és előzetesen felszámított adó levonására nem jogosult adóalany kérelmező esetében a bruttó;

b) egyéb esetben a nettó;

c) az a) ponttól eltérően az állami, regionális és helyi közigazgatási szervek és közintézmények esetében általános forgalmi adó alanyiságuktól függetlenül a nettó

elszámolható kiadás képezi.

(12) A 2. § (1) bekezdés e) pontjának ec) alpontja szerint támogatott fejlesztések esetén:

a) az altalajlazításra, szántásra, mélytárcsázásra, szántáselmunkálásra vonatkozó gépimunka-műveletekről szóló elfogadható számlák teljesítésének legkorábbi ideje a támogatási kérelem benyújtási évének szeptember 1-je vagy a támogatási kérelem benyújtásának időpontja közül a korábbi;

b) szaporítóanyag beszerzésről, tápanyag-feltöltésről szóló elfogadható számlák teljesítésének legkorábbi ideje a támogatási kérelem benyújtásának időpontja.

20. § (1) Az igénybe vett beruházási támogatás összegét kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek tőketartalékba (lekötött tartalékba) kell helyezni, nem kettős könyvvezetésre kötelezett ügyfeleknek az egyéb bevételek között kell elszámolni saját könyvelésükben.

(2) Az ügyfél a támogatási határozattal jóváhagyott művelettel összefüggő gazdasági eseményekről külön analitikát köteles vezetni a kiadásai, valamint - ha a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály ahhoz joghatást fűz - a bevételei vonatkozásában.

(3) A technikai segítségnyújtás intézkedés kivételével az utolsó kifizetési kérelem benyújtása előtt nem fizethető ki a támogatási határozattal jóváhagyott támogatás összegének 80%-át meghaladó összeg.

(4) Az ügyfél köteles a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegének legalább 80%-át teljesíteni.

(5) A forinttól eltérő pénznemben kiállított számla vagy egyéb, a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylat esetén, azt a bizonylaton szereplő (gazdasági) teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó - a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett - hivatalos középárfolyamon kell átszámítani forintra. Az MNB által nem jegyzett pénznemben kifejezett összegeket a (gazdasági) teljesítés időpontját megelőző hónap utolsó - az Európai Központi Bank (a továbbiakban: EKB) által közzétett - hivatalos középárfolyamán kell euróra, majd az MNB hivatalos árfolyamán kell forintra átszámítani.

(6) Idegen nyelven kiállított bizonylat esetében az ügyfélnek gondoskodnia kell a bizonylat szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986. (VI. 26.) MT rendelet szerinti, szakfordítói, illetőleg tolmácsigazolvánnyal rendelkező személy által készített magyar nyelvű fordításáról, melynek az MVH által lefolytatott ellenőrzés során rendelkezésre kell állnia.

Beruházási támogatásokra vonatkozó általános feltételek

21. § (1) A támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban a támogatás feltételeként előírt üzemméretet európai méretegységben (EUME) kell kifejezni.

(2) Az üzemméret számításához a standard fedezeti hozzájárulás (a továbbiakban: SFH) értékeivel kell számolni. A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listáját.

(3) Az SFH értékek alapján megállapított forintösszeget annak az évnek január 1-jén érvényes EKB által közzétett, hivatalos középárfolyamon kell átszámítani euróra, amelyre a gazdálkodási adatok vonatkoznak, majd az így kapott összeget el kell osztani 1 EUME SFH alapon számított értékével. 1 EUME SFH alapon számított értéke 1200 euró.

(4) A 29-31. §-ban feltüntetett tevékenységekre akkor vehető igénybe támogatás, ha azt a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály megengedi.

(5) A támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban, valamint az e rendeletben foglalt előírásokat pontozási szintenként kell alkalmazni.

22. § Amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály a támogatás feltételeként a mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevételről rendelkezik, annak nettó árbevételhez viszonyított arányát a rendelet 2. számú mellékletében foglaltak szerint kell megállapítani.

23. § (1) A beruházási támogatásokra az alábbi feltételeknek is teljesülniük kell:

a) a beruházás megvalósításának, üzemeltetésének helye a Magyar Köztársaság;

b) az R. 72. cikk (1) bekezdése értelmében a támogatott beruházást, létesítményt, eszközt, megvalósított, felújított, korszerűsített létesítményt a támogatási határozat közlésétől számított legalább hat évig rendeltetésének megfelelően, a vonatkozó engedélyek és előírások betartásával kell használni, üzemeltetni (a továbbiakban: üzemeltetési kötelezettség);

c) az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt a beruházás tárgya - a 10. §-ban foglalt kivétellel - nem idegeníthető el és nem adható bérbe, de jótállás alapján történő csere, amortizáció, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén a beruházás tárgya az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon történő bejelentést követően - a bejelentés alapjául szolgáló igazoló dokumentumokat mellékelve - saját forrásból lecserélhető;

d) ügyfélnek az üzemeltetési kötelezettség idejére rendelkeznie kell a támogatással megvalósuló létesítmény üzemeltetésének lehetőségét biztosító kizárólagos joggal;

e) a támogatással érintett ingatlannak a támogatási kérelem benyújtásakor per- és igénymentesnek kell lennie. Ettől eltérően a támogatással érintett ingatlant elővásárlási jog, az önkormányzatokat megillető visszavásárlási jog, a banki jelzálogjoghoz kapcsolódó vételi jog terhelheti.

(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az MVH-nak rendszeresíteni:

a) a támogatási és a kifizetési határozat iratazonosítója,

b) a támogatás jogcímkódja,

c) a bejelentés típusának megjelölése és az eszközcsere indokolása,

d) a cserélni kívánt eszköz adatai,

e) az ügyfél aláírása.

(3) Az (1) bekezdés d) pontja alól kivételt jelent, ha a beruházás közműcsatlakozás létesítésére irányul.

(4) Nem mezőgazdasági beruházás esetén az üzemeltetési kötelezettség időtartamát az utolsó kifizetési kérelem benyújtásától kell számítani.

(5) Nem mezőgazdasági beruházás esetén nem vehető igénybe támogatás a szintentartást szolgáló eszköz beszerzéséhez.

24. § (1) A 33. § (4) bekezdésében meghatározott kivétellel az ügyfél a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónap elteltét követően megnyíló, első kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjáig köteles kifizetési kérelmet benyújtani, amellyel olyan kiadás is elszámolásra kerül, amely nem minősül egyéb elszámolható kiadásnak.

(2) Az ügyfél köteles a támogatási határozat közlésétől számított 24 hónapon belül legalább a támogatási döntéssel jóváhagyott támogatási összeg 50%-ával elszámolni, kivéve, ha a megvalósítási idő 24 hónap, vagy annál kevesebb, mert abban az esetben az irányadó megvalósítási határidőn belül kell az e rendelet 20. § (4) bekezdése szerint 80%-ban meghatározott elszámolási kötelezettséget teljesíteni.

25. § (1) Felújítással, korszerűsítéssel járó, valamint a nem mezőgazdasági beruházás a támogatási kérelem befogadását megelőzően nem kezdhető meg.

(2) A 33. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott kivétellel a kizárólag gépbeszerzést tartalmazó műveletet a támogatási határozat közlésétől számított két éven belül, minden egyéb beruházást a támogatási határozat közlésétől számított három éven belül meg kell valósítani.

(3) A kedvezményezettnek a tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó rendelkezések értelmében, a támogatással megvalósított beruházáson és eszközein, az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie.

(4) Az arculati elemek különböző tájékoztatási eszközökön történő megjelenítésének módját az IH az FVM hivatalos honlapján és az MVH hivatalos honlapján közzéteszi.

(5) A beruházás abban az esetben tartozik a jogszabályban meghatározott, támogatás szempontjából kedvezőbb területi besorolás alá, amennyiben a művelettel érintett terület teljes egésze egyazon besorolás alá esik.

(6) Amennyiben a támogatási döntés közlésétől számított 24 hónap eltelt, és az ügyfél nem rendelkezik, vagy csak egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozóan rendelkezik kifizetési határozattal és nincs folyamatban benyújtott kifizetési kérelmével kapcsolatos eljárás, úgy az MVH az ügyfelet végzésben nyilatkozattételre hívja fel. Az ügyfélnek a végzés közlését követő 15 napon belül kell nyilatkoznia. A végzésnek tartalmaznia kell az arra irányuló nyilatkozattétel kötelezettségét, hogy az ügyfél a művelet megvalósításának hátralévő időszakában a beruházását meg tudja valósítani, vagy a támogatásról lemond.

(7) Ha az ügyfél nyilatkozata vagy az MVH által lefolytatott ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a (2) bekezdés alapján a megvalósításra még rendelkezésre álló időszak alatt nem lehetséges a beruházás olyan mértékű megvalósítása, amely alapján a támogatási határozattal jóváhagyott támogatási összeg legalább 50%-a elszámolható, úgy az MVH a támogatási határozatot pontozási szintenként visszavonhatja. Az MVH döntésében egyidejűleg megállapítja az ügyfél támogatáshoz való jogosultságának megszűnését.

(8) Amennyiben az ügyfél kizárólag azért nem tudja a (2) bekezdésben foglalt határidőn belül megvalósítani a műveletet, mert a művelet megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedéllyel vagy engedélyekkel nem rendelkezik, de a megszerzésre irányuló eljárást a (2) bekezdésben szereplő határidő lejárta előtt megindította és ezt az MVH felé hitelt érdemlően a (2) bekezdésben foglalt határidőn belül az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány útján előterjesztett kérelem benyújtásával igazolja, valamint a jogerős engedély(eke)t az utolsó kifizetési kérelméhez csatolja, úgy a művelet megvalósításához szükséges jogerős hatósági engedély vagy engedélyek megszerzése tekintetében a (2) bekezdés szerinti határidőt megtartottnak kell tekinteni.

25/A. § A beruházás helyének a támogatási kérelem benyújtási időszakot követő módosítása az alábbi feltételekkel lehetséges:

a) bírósági vagy közigazgatási határozattal igazoltan, az ügyfélnek fel nem róható okból a beruházás a kérelemben megjelölt helyen nem megvalósítható, vagy nem folytatható;

b) a Vhr. 23. § (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott feltételek teljesülnek;

c) a beruházás új helyére megállapítható támogatás összege és mértéke megegyezik az eredeti támogatási kérelemben foglaltakkal;

d) a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály alapján adható pontszámok változatlanok.

26. §

27. § (1) A támogatási kérelemhez mellékelni kell

a) a beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lapmásolatot;

b) ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, azt a teljes bizonyító erejű okiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni;

c) építési beruházások esetén tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően minimálisan tartalmazza az alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t és részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos adatait, a tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével kell ellátni;

d) a c) pont hatálya alá nem tartozó, egyéb beruházás esetén - az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével - műszaki leírást és dokumentációt;

e) az e rendelet 2. § (1) bekezdésében szereplő intézkedések esetében, és amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály úgy rendelkezik, a 15 millió Ft alatti támogatási igényű támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet;

f) az e rendelet 2. § (1) bekezdésében szereplő intézkedések esetében, és amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály úgy rendelkezik, a 15 millió forint vagy azt meghaladó támogatási igényű támogatási kérelmek esetében a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet és üzleti vagy működtetési és fenntarthatósági tervet;

g) legalább két árajánlatot, ha a referenciaár az e rendeletben foglaltak alapján nem állapítható meg. A két árajánlatnak hasonló műszaki tartalommal kell rendelkeznie, és az ügyfélnek meg kell indokolnia, hogy a két árajánlat közül melyiket választja;

h) az e rendelet 2. § (3) és (4) bekezdésében szereplő intézkedések esetében az 5 millió forint alatti támogatási igényű támogatási kérelmek benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet;

i) az e rendelet 2. § (3) és (4) bekezdésében szereplő intézkedések esetében az 5 millió forintot vagy azt meghaladó támogatási igényű támogatási kérelem esetében, és amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály úgy rendelkezik, a kérelem benyújtására rendszeresített nyomtatványon pénzügyi tervet és üzleti vagy működtetési és fenntarthatósági tervet.

(2) Azon támogatási jogcímek esetén, amelyeknél a támogatás igénybevételének feltétele üzleti terv vagy működtetési és fenntarthatósági terv benyújtása, de az (1) bekezdés e) és f) pontjaiban meghatározott értékhatárokra tekintettel az ügyfél nem köteles ezeket benyújtani, kérelmének elbírálása során az értékeléssel adott pontokat arányosan kell figyelembe venni.

(3) A „Kommunikációs terv” és „A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása” című fejezetek - amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály másként nem rendelkezik - nem képezik az üzleti terv vagy a működtetési és fenntarthatósági terv részét, benyújtásuk opcionális, függetlenül az üzleti terv vagy a működtetési és fenntarthatósági terv benyújtási kötelezettségtől. Benyújtásuk esetén a fejezeteket a (2) bekezdésben meghatározott arányosítást követően, a pontozás során egyenként maximum +5 ponttal kell figyelembe venni.

28. § Építéssel járó tevékenységek esetén:

a) az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles;

b) engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a hatáskörrel rendelkező építési hatóság jogerős engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatbavételéhez;

c) új vízi létesítmény létrehozása esetén az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős létesítési vízjogi engedély hiteles másolatát, illetve az utolsó kifizetési kérelemhez a jogerős üzemeltetési vízjogi engedély hiteles másolatát.

28/A. § (1) A 2. § (1) bekezdés e) és h) pontjaiban felsorolt jogcímek esetén, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály erre lehetőséget ad, az a fiatal mezőgazdasági termelő, akinek ezt a minőségét az IH határozatban megállapítja, vagy e rendelet 3. § 30. pont b) alpontja értelmében fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül, többlettámogatás igénybevételére jogosult. A 2. § (2) bekezdésében felsorolt jogcímek esetén, amennyiben a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály erre lehetőséget ad, a fiatal mezőgazdasági termelő az értékelés során többletpontokra jogosult.

(2) A 3. § 30. pont a) alpontja szerint fiatal mezőgazdasági termelő lehet az a természetes személy, aki

a) a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapítása iránti kérelem benyújtásakor elmúlt 18 éves, de a kérelem benyújtásának időpontjában a 40. életévét még nem töltötte be,

b) mezőgazdasági termelő tevékenységet végző őstermelő vagy egyéni vállalkozó,

c) az 5/a. számú mellékletben felsorolt szakképesítések, illetve az 5/b. számú mellékletben felsorolt felsőfokú végzettségek legalább egyikével rendelkezik, ideértve a külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény szerint elismert, illetve honosított, külföldön szerzett bizonyítványt és oklevelet is. Az 5/a. számú vagy 5/b. számú mellékletekben nem szereplő végzettség elfogadásáról az IH a fiatal mezőgazdasági termelői minőség megállapításáról szóló határozatában dönt, amelynek során a vonatkozó szakmai követelményrendszer vizsgálata alapján a mezőgazdasági termeléshez kötődő végzettségek kerülnek elfogadásra,

d) a 6. számú melléklet szerinti üzleti terv értékelése során legalább 30 pontot elér.

(3) A kérelmet az IH által rendszeresített, az FVM honlapján közzétett formanyomtatványon az IH-hoz kell benyújtani. A kérelem benyújtása folyamatos. A formanyomtatványt a következő adattartalommal kell az IH-nak rendszeresíteni:

a) az ügyfél adóazonosító jele vagy adószáma,

b) az ügyfél egyéni vállalkozói igazolvány száma vagy egyéni vállalkozói nyilvántartási száma vagy őstermelői igazolvány száma,

c) az ügyfélnek az adatai felhasználásához való hozzájárulása,

d) az ügyfél aláírása.

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

a) az érvényes őstermelői vagy az érvényes egyéni vállalkozói igazolvány másolatát,

b) a végzettséget igazoló okirat másolatát,

c) az üzleti tervet papír alapon és elektronikus adathordozón, amelynek mintája az FVM hivatalos honlapjáról letölthető.

(5) A feltételeket teljesítő ügyfél esetében az IH határozatot hoz arról, hogy az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelőnek minősül. Az IH köteles tájékoztatni az MVH-t a kérelem elbírálásának eredményéről.

(6) A fiatal mezőgazdasági termelői jogosultság

a) a 3. § 30. pont a) alpontja szerinti esetben a kérelembenyújtás időpontjától az azt követő év december 31. napjáig, de legkésőbb az ügyfél 40. életévének betöltéséig,

b) a 3. § 30. pont b) alpontja szerinti esetben a határozat kiállításától 2013. december 31. napjáig, de legkésőbb az ügyfél 40. életévének betöltéséig

érvényes.

(7) A 3. § 30. pont a) vagy b) alpontjában meghatározott dokumentumnak legkésőbb azon - a támogatás részletes feltételeit megállapító - jogszabályban meghatározott, a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak utolsó napjától kell a (6) bekezdésnek megfelelően - érvényesnek lennie, amely időszakban az ügyfél fiatal mezőgazdasági termelői minőségét érvényesíteni kívánja.

28/B. § (1) Beruházási és szaktanácsadási támogatások esetén a Tv. 42. § (1) bekezdése vonatkozásában a támogatás alapjának minősül:

a) a 2. § (1) bekezdés b) pont szerinti támogatás esetén a 4. évre vállalt gazdaság mérete;

b) a 2. § (1) bekezdés c) pont szerinti támogatás esetén az átadott gazdaság mérete;

c) a 2. § (1) bekezdés d) pontja szerinti támogatás esetén a szaktanácsadási célterület, célterületenkénti óraszám, nettó rezsióradíj;

d) a 2. § (1) bekezdés e) pont ea) alpont szerinti támogatás esetén a támogatási egység;

e) a 2. § (1) bekezdés e) pont eb) alpont szerinti támogatások esetén,

ea) növénytermesztés létesítményeinek korszerűsítése esetén a létesítmény;

eb) kertészet korszerűsítése esetén a támogatási egység;

ec) az önálló építéssel nem járó, a kertészeti és az erdészeti gépbeszerzés esetén a gép, berendezés;

f) a 2. § (1) bekezdés e) pont ec) alpont szerinti támogatások esetén a parcella és a kultúra fajtája.

(2) Az (1) bekezdésben nem részletezett támogatások esetén a támogatás alapjának minősül az intézkedés által támogatható tevékenység tárgya, mennyisége és a megvalósítás helye.

Gépberuházásokra vonatkozó különös rendelkezések

29. § (1) Gépberuházás esetén kizárólag olyan első üzembe helyezésű gépek, technológiai berendezések beszerzése és beépítése támogatható,

a) amelyek szerepelnek az IH által e rendeletben foglaltak szerint közzétett gépkatalógusban;

b) amelyek beletartoznak az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba;

c) amelyekhez kapcsolódóan az ügyfél rendelkezik a teljesítés időpontjában kezdődő termékfelelősségi, garanciális és szavatossági jogainak érvényesítéséhez szükséges okiratokkal;

d) amelyeknek gyártásától a támogatási kérelem benyújtásáig 2 évnél több nem telt el.

(2) A tárgyévre vonatkozó gépkatalógust az IH az FVM, valamint az MVH hivatalos honlapján teszi közzé.

(3) A közzétételt követően a gépkatalógusban nem szereplő gép, illetve technológiai berendezés felvétele céljából az IH által rendszeresített nyomtatványon az MVH ügyfél-nyilvántartási rendszerében szereplő, regisztrált forgalmazók javaslatot tehetnek az MGI-hez.

(4) A javaslatot az MGI-hez kell benyújtani, amely azt szakvéleményével együtt 30 napon belül továbbítja az IH-hoz. Ezt követően az IH a javaslatról 30 napon belül dönt.

(5) A gépkatalógusba olyan gép, illetve technológiai berendezés vehető fel, amely

a) rendelkezik a magyarországi forgalomba hozatalhoz szükséges engedélyekkel, és

b) besorolható a katalógusban szereplő gépcsoportok valamelyikébe.

(6) Amennyiben a (3) bekezdés szerint kérelmezett gép vagy technológiai berendezés nem felel meg az (5) bekezdésben foglalt követelményeknek, a gépkatalógusba nem vehető fel.

(7) A gépkatalógus a gép műszaki adatai - ideértve annak esetleges energiatakarékos jellegét is - mellett tartalmazza a referenciaárat is.

(8) Egy adott jogcím vonatkozásában támogatási kérelmet a benyújtásra nyitva álló időszak első napján hatályos - legkésőbb a benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző ötödik munkanapon lezárt - gépkatalógusban szereplő gépekre lehet benyújtani.

(9) Ha a támogatással összefüggésben lefolytatott közbeszerzésben nyertes ajánlat szerint megvásárolni kívánt gép egyenértékű a gépkatalógusban szereplő más géppel és a nyertes ajánlat szerinti gépet a kifizetési kérelem benyújtásáig a (4)-(6) bekezdésben foglaltak, vagy a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály szerint a gépkatalógusba felveszik, akkor úgy kell eljárni, mintha az a kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző munkanapon is szerepelt volna a gépkatalógusban.

(10) A gépkatalógus 6216. gépcsoport kódja alá kizárólag üzembiztos, referenciával rendelkező gép, berendezés, technológiai elem vehető fel.

(11) A támogatási kérelem módosítására a gép, technológiai berendezés tekintetében az ügyfélnek a kifizetési kérelem benyújtásakor van lehetősége. Kizárólag a támogatási határozatban szereplő gépekkel, technológiai berendezésekkel egyenértékű gépek, technológiai berendezések beszerzése támogatható a kifizetési kérelem elbírálása során. Egyenértékűnek kell tekinteni azt a gépet, technológiai berendezést, amely:

a) szerepel a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban, és beletartozik az adott jogcím vonatkozásában támogathatónak minősített gépcsoportba,

b) a támogatási határozatban szereplő géppel azonos gépváltozathoz tartozik,

c) korszerűségi mutatója azonos vagy magasabb, mint a támogatási határozatban szereplő gép korszerűségi mutatója.

(12) A támogatás a támogatási kérelem módosítását követően sem haladhatja meg a megvásárolni kívánt gép, technológiai berendezés kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos gépkatalógusban meghatározott referenciaárát, a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályban meghatározott mértéket és a módosított gépre, technológiai berendezésre a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások alapján meghatározott támogatási összeget.

(13) A támogatási kérelem módosítása esetén a 20. § (4) bekezdésében foglalt feltételt a támogatási határozattal jóváhagyott elszámolható kiadások összegére vonatkozóan kell teljesíteni.

Építési beruházásokra vonatkozó különös rendelkezések

30. § (1) Építési beruházások esetében a támogatási kérelemhez az MVH által rendszeresített formanyomtatványon mellékelni kell

a) az építési normagyűjtemény alapján munkanemenkénti költségvetés-összesítőt,

b) az építési tételek részletes felsorolását,

c) az építési normagyűjteményben nem szereplő tétel esetén az MVH által rendszeresített formanyomtatányon árajánlatos tétel bejelentő lapot,

d) legalább kettő részletes árajánlatot, kivéve ha az ügyfél a támogatott műveletre vonatkozóan közbeszerzési eljárást folytat le.

(2) Az (1) bekezdés szerinti építési normagyűjteményt, amely az építési munkanemek és tételek megnevezése mellett tartalmazza a tételekre vonatkozó referenciaárat is, az IH a 2007. évben április 20-ig, azt követően évente január 15-ig közleményben teszi közzé.

(3) Az IH a (2) bekezdés szerint közzétett építési normagyűjteményt legalább évente egy alkalommal frissíti, és azt július 1-jéig közzéteszi.

(4) A támogatási kérelem benyújtásakor a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni.

(5) Amennyiben külön jogszabály értékbecslés benyújtását teszi kötelezővé, kizárólag az IH által közleményben közzétett értékbecslőktől származó szakvélemény fogadható el.

(6) Ha a támogatási határozat több kiadási tételt állapít meg, a kifizetési kérelem azonos kiadási tételéhez tartozó elszámolható kiadás összege a támogatási határozatban megállapított kiadási tétel összegét legfeljebb húsz százalékos mértékben meghaladhatja azzal, hogy az adott építésre jóváhagyott kiadások összege nem növekedhet.

(7) Építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr alkalmazása, valamint építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély köteles. Amennyiben az építési napló nem tartalmazza a támogatás felhasználásának jogszerűsége megállapításához szükséges adatokat, az MVH a felmérési napló benyújtására hívhatja fel az ügyfelet.

(8) Építési beruházás esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell az üzemeltetéshez szükséges engedélyt, valamint az építési (létesítési) engedélyköteles beruházások esetén a művelet befejezését igazoló hatósági (használatbavételi, forgalomba-helyezési, üzemeltetési) engedélyt is.

(9) Építési beruházás esetén

a) a támogatási kérelem eredeti műszaki tartalma

aa) a hatóság kötelező előírásának teljesítése érdekében,

ab) egy alkalommal, az első kifizetési kérelem benyújtását megelőzően, az ügyfél által legkésőbb a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak első napját megelőző harmincadik napig benyújtott, műszaki ellenőri véleménnyel alátámasztott kérelmére, - a támogatási kérelemben szereplő támogatási egység műszaki tartalmának negatív irányba való módosulása nélkül - módosítható;

b) az a) pont szerinti módosítás keretében az ügyfél új munkanemet vehet fel, jóváhagyott munkanemen belüli más építési tétel megvalósítása önmagában nem minősül a műszaki tartalom megváltoztatásának;

c) a b) pont szerinti módosítás nem érintheti a támogatott célterületet és nem növelheti a támogatás összegét, továbbá hatósági előírás alapján kezdeményezett módosító kérelemhez jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az ügyfélnek mellékelnie kell a hatóság kötelező előírását igazoló dokumentumot;

d) a módosításról az MVH a támogatási határozat módosításával, illetve amennyiben a módosítás nem fogadható el külön határozattal vagy a kifizetési határozatban dönt;

e) amennyiben a kifizetési kérelem benyújtásáig a módosítási kérelemre hozott döntés közlése nem történt meg, az ügyfél a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet 30. cikk 1. pont szerinti szankció alól mentesül.

(10) Építési beruházás esetén az elszámolni kívánt bizonylathoz Építési Normagyűjtemény szerinti bontású számlarészletezőnek is rendelkezésre kell állnia.

(11) A kifizetési kérelem esetén a támogatási kérelem benyújtási időszak első napján hatályos Építési Normagyűjteményt kell alkalmazni. Ha ezen Építési Normagyűjtemény nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor az első olyan a támogatási kérelem benyújtására nyitva álló időszakot követően hatályos Építési Normagyűjteményt kell figyelembe venni, amelyben az építési tétel szerepelt.

(12) A 28. § a) pontjától eltérően engedélyköteles beruházások esetében a 200 000 eurónak megfelelő - a támogatási kérelem benyújtás évének január 1-jén érvényes, EKB által közzétett hivatalos középárfolyamon számított - forintösszeg feletti támogatási igényt tartalmazó támogatási kérelem esetében szükséges a jogerős építési engedély hiteles másolatának és a kiviteli tervdokumentáció hiteles másolatának csatolása. A támogatási kérelemben megjelölt igény összegszerűsége a 16/A. §-ban meghatározott módon kerül kiszámításra.

Egyéb elszámolható kiadásokra vonatkozó rendelkezések

31. § (1) A beruházáshoz kapcsolódóan az alábbi kiadások után is vehető igénybe támogatás:

a) 3. számú mellékletben hivatkozott szolgáltatások, az ott meghatározott mérték erejéig,

b) az engedélyezési eljárás díja,

c) a szabadalmi jogok és licencek ellenértéke,

d) közműszolgáltatónak fizetett közműrácsatlakozási és -használatbavételi díj.

(2) Az (1) bekezdés szerint elszámolni kívánt kiadások összegét fel kell tüntetni a támogatási kérelemben.

(3) Az (1) bekezdés szerinti összeg nem lehet több, mint a beruházás (1) bekezdés szerinti kiadások nélkül számított jóváhagyott kiadásainak 12%-a.

(4) A 3. számú melléklet SZJ 74.4 sz. alatt felsorolt szolgáltatások kizárólag az 1974/2006/EK rendelet VI. mellékletének 2.2. pontja szerinti magyarázó táblák és plakátok készítésére, valamint a megvalósult művelet népszerűsítésére fordíthatók.

(5) Az e § szerinti kiadásokra vonatkozóan a támogatási kérelem benyújtását megelőző költségek is elszámolhatóak, de a beszerzés időpontja nem lehet korábbi, mint 2007. január 1. Ezen kiadások felmerülésének időpontja nem lehet a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapnál korábbi.

(6) Nem támogatható kiadás a támogatás elnyerése esetén fizetendő, számszerűen meghatározott összegű, az összköltség vagy a támogatás százalékában megállapított, vagy bármilyen egyéb módon meghatározott sikerdíj.

(7) Az utolsó kifizetési kérelem kivételével kifizetési kérelemmel az (1) bekezdés szerinti kiadás csak abban az esetben számolható el, ha a kifizetési kérelemmel az (1) bekezdésen kívüli kiadás is elszámolásra kerül.

Támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciók

32. § (1) Támogatástartalommal bíró, kiegészítő nemzeti támogatási pénzügyi konstrukciók igénybevétele esetén az MVH a támogatástartalmat a kifizetési kérelem bírálatakor kifizetett támogatási összegként veszi figyelembe. A kifizetett támogatás összege nem haladhatja meg a műveletre vonatkozó, az R. által maximált támogatási mértéknek megfelelő összeget.

(2)

(3) A támogatási kérelem benyújtásakor az ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy a támogatástartalmat megállapító pénzügyi szervezet az igénybe vett konstrukcióhoz kapcsolódó adatokat az MVH részére átadja.

(4) Támogatástartalommal bíró pénzügyi konstrukciót kizárólag a támogatási határozattal rendelkező ügyfelek vehetnek igénybe.

Közbeszerzés

33. § (1) Amennyiben az ügyfél az adott tevékenység vonatkozásában közbeszerzésre kötelezett - a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Kbt.) alapján -, vagy a Kbt.-t önként alkalmazza, az eljárást megindító felhívás, illetve hirdetmény „az aktába rendelt hivatkozási szám” rovatában hivatkozási számként fel kell tüntetni az ügyfél Tv. 28. §-a szerinti regisztrációs számát. Az ügyfél köteles továbbá:

a) az eljárást megindító, illetve módosító felhívást, illetve hirdetményt az annak megküldését, illetve megjelenését bizonyító dokumentumokkal,

b) az eredményről szóló tájékoztató(ka)t, illetve - ha a Kbt. az eljárásra nem írja elő az eredményről szóló tájékoztató közzétételét - az írásbeli összegezést az annak megküldését bizonyító dokumentumokkal,

c) a szerződésmódosításról szóló hirdetményt,

d) a szerződés teljesítéséről szóló hirdetményt,

annak megjelenését - eljárást indító hirdetmény közvetlen megküldése esetében a megküldést - követő öt napon belül az MVH részére benyújtani.

(2) Az ügyfél köteles továbbá:

a) MVH által rendszeresített formanyomtatványon a közbeszerzéssel érintett tételek részletezését, és

b) az eljárás - fentiek alapján még be nem nyújtott - összes érdemi dokumentumát, így különösen a kiegészítő tájékoztatásokat; az ajánlatok másolati példányát; a bontási, tárgyalási, bírálati, eredményhirdetési jegyzőkönyveket, továbbá a bírálat dokumentumait

ahhoz az első kifizetési kérelemhez csatolni, amely a közbeszerzéssel érintett műveleti tevékenység elszámolására vonatkozik.

(3)

(4) Ha a közbeszerzési eljárás megindítását az ügyfél igazolta, a művelet megvalósításának határideje és a 24. § (1) bekezdése szerinti 6 hónapos időtartam, valamint a 24. § (2) bekezdés szerinti határidő a 2009. december 15. napját követően benyújtott támogatási kérelmek esetén egységesen 6 hónappal, az azt megelőzően benyújtott támogatási kérelmek tekintetében

a) gépbeszerzés esetén 6 hónappal,

b) építési beruházás esetén 12 hónappal meghosszabbodik.

(5) Ha az ügyfél ellen a Közbeszerzési Döntőbizottság EMVA támogatással összefüggő jogorvoslati eljárást indít, az ügyfél köteles ezt a körülményt az MVH-nak bejelenteni. A bejelentést a Kbt. 330. § (1) bekezdésében meghatározott értesítés kézbesítését követő munkanapon az MVH által rendszeresített nyomtatványon kell megtenni.

(6) Az (5) bekezdés alapján az MVH a kérelem elbírálását felfüggeszti. Az MVH a kérelem elbírálását a Közbeszerzési Döntőbizottság érdemi határozatának vagy a közbeszerzési ügy befejezését eredményező végzésének a Kbt. 343. § (1) bekezdésében előírt kézbesítését követően folytatja.

(7) Amennyiben az ügyfél a 24. § (1) bekezdése alapján köteles beadni az első kifizetési kérelmet, akkor a (4) bekezdésben foglaltak kizárólag abban az esetben alkalmazhatóak, ha az ügyfél az (1) bekezdés szerinti igazolást legkésőbb az első kifizetési kérelem benyújtásával egyidejűleg nyújtja be.

V. Fejezet

Jogkövetkezmények

Általános jogkövetkezmények

34. § Az egyes intézkedéseknél előírt egyéb kötelezettségekhez kapcsolódó jogkövetkezményeket a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabály állapítja meg. Ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik, a vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a támogatást vissza kell fizetni.

Nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra vonatkozó különös jogkövetkezmények

35. § (1) Az MVH a 20. § (4) bekezdésében foglalt előírás megsértése esetén - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja - külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedését követő három évig a 2007-2013-as időszakban az EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme elutasításra kerül.

(2) Beruházási támogatások esetén a feltételek teljesítésének hiányában az MVH a kérelemnek a nem megfelelés által érintett részét elutasítja.

(3) Ha az ügyfél nem tesz eleget a 33. § (5) bekezdésében előírt bejelentési kötelezettségének, a Tv. 71. §-a szerint mulasztási bírságot kell alkalmazni.

(4) Ha az MVH az általa elvégzett ellenőrzés során az EMVA támogatásokra vonatkozóan közbeszerzési jogszabálysértést észlel, akkor az ügyfél ellen - a Kbt. 327. §-a alapján - a Közbeszerzési Döntőbizottságnál jogorvoslati eljárást kezdeményez. Ha a Közbeszerzési Döntőbizottság jogszabálysértést állapít meg, a művelet jogszabálysértéssel érintett részére eső támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül, és az MVH

a) a jogerős támogatási határozatban megállapított támogatás 10%-ával csökkenti az ügyfél számára az érintett támogatási határozat alapján kifizethető - jogszabálysértéssel érintett részre eső - támogatási összeget, ha a jogsértés a verseny tisztasága, az esélyegyenlőség, illetve a nyilvánosságra vonatkozó közbeszerzési alapelvek sérelmét okozta;

b) a jogerős támogatási határozatban megállapított támogatás 2%-ával csökkenti az ügyfél számára az érintett támogatási határozat alapján kifizethető - jogszabálysértéssel érintett részre eső - támogatási összeget, ha a jogsértés a versenyt érdemben nem befolyásolta, azaz annak tisztaságára, az esélyegyenlőségre, illetve a nyilvánosságra vonatkozó közbeszerzési alapelvek nem sérültek.

(5) Az ügyfél a 25. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a megvalósítási időszak utolsó napjáig, egyéb esetben a támogatási határozat jogerőre emelkedését követő egy éven belül benyújtott, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt, visszavonhatatlan nyilatkozatában vállalhatja, hogy a támogatás egészéről lemond.

(6)-(7)

(8) Ha a művelet megvalósulását követő ellenőrzések során megállapítást nyer, hogy az ügyfél a 19. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének nem tett eleget, az azon bizonylat alapján kifizetett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül.

(9) A 24. §-ban foglalt rendelkezés megsértése esetén az MVH - amennyiben kifizetési kérelem alapján eljárás van folyamatban, úgy a kérelmet határozattal elutasítja - külön határozatban a támogatási határozatát visszavonja, ezzel egyidejűleg megállapítja, hogy az ügyfél támogatáshoz való jogosultsága megszűnik, továbbá az ügyfél által igénybevett támogatás jogosulatlanul igénybe vett támogatásnak minősül. Az MVH a támogatási határozatot visszavonó és támogatáshoz való jogosultság megszűnését megállapító határozatában rendelkezik továbbá arról, hogy az ügyfél a határozat jogerőre emelkedését követő három évig a 2007-2013-as időszakban az EMVA társfinanszírozásában nem terület- és állatlétszám alapú támogatásokra nem nyújthat be támogatási kérelmet, illetve pályázatot, továbbá a már benyújtott, de jogerős döntéssel még el nem bírált pályázata, illetve támogatási kérelme elutasításra kerül.

VI. Fejezet

Záró rendelkezések

36. § (1) E rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2)

36/A. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 41/2010. (XII. 20.) VM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított

a) 24. §-át és a 35. § (9) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor a jogerős támogatási határozattal le nem zárt eljárásokban,

b) a 35. § (1) bekezdését a folyamatban lévő ügyekben,

c) a 25. § (6)-(7) bekezdéseit a módosító rendelet hatálybalépéséig jogerős támogatási határozattal lezárt ügyekben is alkalmazni kell.

36/B. § E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 11/2011. (II. 18.) VM rendelettel [a továbbiakban: 11/2011. (II. 18.) VM rendelet] megállapított 17. § (3) és 25. § (8) bekezdését a 11/2011. (II. 18.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

36/C. § (1) E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból társfinanszírozásban megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról szóló 17/2011. (III. 4.) VM rendelettel [a továbbiakban: 17/2011. (III. 4.) VM rendelet] megállapított

a) 3. § 39. pontját a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokra is;

b) 30. § (9) bekezdését 2011. január 1-jétől benyújtott kifizetési kérelmek alapján indult eljárásokra is;

c) 12. § (4)-(6) bekezdéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban levő ügyekben is;

d) 20. § (4) bekezdésének és a 24. § (2) bekezdésének rendelkezéseit a 17/2011. (III. 4.) VM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő jogorvoslati és folyamatban lévő döntés-felülvizsgálati eljárások kivételével a helyt adó vagy részben helyt adó jogerős támogatási határozattal még le nem zárt eljárásokban is

alkalmazni kell.

VII. Fejezet

Az európai unió jogának való megfelelés

37. § Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtását szolgálja:

a) a Tanács 1698/2005/EK rendelete (2006. szeptember 20.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról;

b) a Bizottság 1974/2006/EK rendelete (2006. december 15.) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet részletes alkalmazási szabályainak megállapításáról;

c) a Bizottság 1975/2006/EK rendelete (2006. december 7.) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról.

1. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

A tesztüzemi rendszer adatbázisa alapján kialakított SFH értékek listája

A magyarországi SFH

SFH számítás

Kód

Megnevezés

Mértékegység

SFH

 

D01

Közönséges búza és tönköly

Ft/ha

127 223

 

D02

Durum búza

Ft/ha

108 835

 

D03

Rozs

Ft/ha

82 926

 

D04

Árpa

Ft/ha

107 639

 

D05

Zab

Ft/ha

91 764

 

D06

Szemeskukorica

Ft/ha

172 473

 

D07

Rizs

Ft/ha

155 984

 

D08

Egyéb gabonafélék

Ft/ha

101 618

 

D09E

Száraz hüvelyesek: borsó, száraz bab, csillagfürt

Ft/ha

163 676

 

D09F

Száraz hüvelyesek: lencse, csicseri borsó, bükkönyfélék

Ft/ha

137 791

 

D09G

Száraz hüvelyesek, egyéb

Ft/ha

115 229

 

D10

Burgonya

Ft/ha

853 313

 

D11

Cukorrépa

Ft/ha

365 787

 

D12

Takarmánygyökerek és -káposzták

Ft/ha

94 730

 

D23

Dohány

Ft/ha

725 117

 

D24

Komló

Ft/ha

749 691

 

D25

Gyapot

Ft/ha

-

 

D26

Káposztarepce és réparepce

Ft/ha

115 866

 

D27

Napraforgó

Ft/ha

135 618

 

D28

Szója

Ft/ha

119 333

 

D29

Olajlen

Ft/ha

99 210

 

D30

Egyéb olajosmagvú növények

Ft/ha

112 743

 

D31

Rostlen

Ft/ha

83 634

 

D32

Rostkender

Ft/ha

191 475

 

D33

Egyéb rostnövények

Ft/ha

-

 

D34

Illóolaj-, gyógy- és fűszernövények

Ft/ha

403 536

 

D35

Egyéb ipari növények, egyéb

Ft/ha

67 095

 

D14A

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, szántóföldi vetésforgóban

Ft/ha

505 736

 

D14B

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - szabadföldi és alacsony takarás alatt, kertészeti vetésforgóban

Ft/ha

627 796

 

D15

Friss zöldségfélék, dinnye, szamóca - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

Ft/ha

10 802 990

 

D16

Virágok - szabadföldi és alacsony takarás (síkfólia, fóliaalagút, hollandiágy)

Ft/ha

5 435 819

 

D17

Virágok - járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatt

Ft/ha

19 109 790

 

D18A

Takarmánynövények - időszaki gyep

Ft/ha

49 551

 

D18B1

Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, silókukorica

Ft/ha

182 688

 

D18B3

Takarmánynövények - egyéb zöldtakarmányok, egyéb

Ft/ha

98 082

 

D19

Szántóföldi szaporítóanyag (magvak és palánták)

Ft/ha

112 677

 

D20

Egyéb szántóföldi növények

Ft/ha

102 936

 

D21

Parlag, ugar támogatás nélkül

Ft/ha

-

 

D22

Parlag, ugar támogatással (set-aside)

Ft/ha

-

 

E

Konyhakert

Ft/ha

799 108

 

F01

Belterjes (intenzív) gyep (rét és legelő)

Ft/ha

52 529

 

F02

Külterjes (extenzív) gyep (rét és legelő)

Ft/ha

46 558

 

G01A

Gyümölcsültetvények, mérsékelt égövi friss

Ft/ha

583 157

 

G01B

Gyümölcsültetvények, szubtrópusi friss

Ft/ha

-

 

G01C

Gyümölcsültetvények, héjasok

Ft/ha

283 088

 

G02

Citrus-ültetvények

Ft/ha

-

 

G03A

Olajfa ültetvények - étkezési olíva

Ft/ha

-

 

G03B

Olajfa ültetvények - olajtermelésre

Ft/ha

-

 

G04A

Minőségi borszőlő ültetvények

Ft/ha

452 433

 

G04B

Egyéb borszőlő ültetvények

Ft/ha

354 800

 

G04C

Csemegeszőlő ültetvények

Ft/ha

445 607

 

G04D

Mazsolaszőlő ültetvények

Ft/ha

-

 

G05

Faiskolák

Ft/ha

1 954 306

 

G06

Egyéb ültetvények

Ft/ha

-

 

G06A

Sarjaztatásos fás szárú energiaültetvény

Ft/ha

95 000

 

G06B

Energiafű

Ft/ha

70 000

 

G06C

Energianád

Ft/ha

230 000

 

G07

Járható takarás (üvegház, fóliasátor) alatti ültetvények

Ft/ha

9 702 008

 

I01

Másodvetésű növények összesen

Ft/ha

326 824

 

I02

Gomba

Ft/100 m2

1 502 860

 

J01

Lófélék

Ft/állat

49 722

 

J02A

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

24 443

 

J02B

Egy évesnél fiatalabb szarvasmarha, nőivarú

Ft/állat

13 419

 

J03

Egy és két év közötti szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

30 246

 

J04

Egy és két év közötti szarvasmarha, nőivarú

Ft/állat

18 776

 

J05

Kétéves és idősebb szarvasmarha, hímivarú

Ft/állat

36 665

 

J06

Kétéves és idősebb szarvasmarha, üsző

Ft/állat

16 354

 

J07

Kétéves és idősebb szarvasmarha, tejhasznú tehén

Ft/állat

275 526

 

J08

Kétéves és idősebb szarvasmarha, egyéb tehén

Ft/állat

16 103

 

J09A

Juh, tenyész nőivarú (anyajuh)

Ft/állat

4 375

 

J09B

Juh, egyéb

Ft/állat

7 545

 

J10A

Kecske, tenyész nőivarú (anyakecske)

Ft/állat

17 551

 

J10B

Kecske, egyéb

Ft/állat

9 330

 

J11

Sertés, malacok 20 kg alatt

Ft/állat

3 272

 

J12

Sertés, tenyészkoca 50 kg felett

Ft/állat

50 708

 

J13

Sertés, egyéb

Ft/állat

13 928

 

J14

Pecsenyecsirke

Ft/100 db állat

46 247

 

J15

Tojótyúk

Ft/100 db állat

143 041

 

J16A

Pulyka

Ft/100 db állat

135 039

 

J16B

Kacsa

Ft/100 db állat

148 441

 

J16C

Liba

Ft/100 db állat

206 929

 

J16D

Egyéb baromfi

Ft/100 db állat

143 305

 

J17

Nyúl (tenyész nőivarú) (anyanyúl)

Ft/állat

12 445

 

J18

Méhcsaládok száma

Ft/kaptár

14 298

 

V01

Vaddisznó

Ft/állat

68 056*

 

V02

Dámszarvas

Ft/állat

59 025*

 

V03

Gímszarvas

Ft/állat

130 575*

* Egyedi adatgyűjtés alapján

2. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítása

 

ahol:

NÁmező

= mezőgazdasági tevékenység nettó árbevételaránya

 

Szánt

= szántóföldi növénytermesztés, gyepgazdálkodás nettó árbevétele

 

Áll

= állattenyésztés (állatok + állati termékek) nettó árbevétele

 

Kert

= kertészeti termelés nettó árbevétele

 

Gyüm

= gyümölcstermesztés nettó árbevétele

 

Szőlő

= szőlő és bortermelés nettó árbevétele

 

Mező

= mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele

 

Vad

= vadgazdálkodás nettó árbevétele

 

Elad

= eladásra vásárolt mezőgazdasági áruk nettó árbevétele (ELÁBÉ)

 

Közv

= közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele

 

NÁért

= értékesítés nettó árbevétele

A számlálóban a mezőgazdasági tevékenységeinek (TEÁOR 01.1-től 01.7-ig) a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó árbevételeit tüntesse fel. Az állattenyésztés árbevételébe az állatok bértartása is beleszámít. A gépi bérmunka a mezőgazdasági szolgáltatások árbevételéhez tartozik.

Eladásra vásárolt mezőgazdasági áruk nettó árbevétele: a mezőgazdasági árbevételt csökkenteni kell azoknak az eladott mezőgazdasági termékeknek a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó árbevételeivel, amelyeket értékesítési céllal vásároltak (pl. gabona felvásárlás után történő értékesítése).

Közvetített mezőgazdasági szolgáltatások nettó árbevétele: azoknak az eladott mezőgazdasági szolgáltatásoknak a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó árbevételei, amelyeket értékesítési céllal vásároltak.

A nevezőben a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt gazdasági évre vonatkozó összes értékesítés nettó árbevétele szerepel.

Sem a számlálóban, sem a nevezőben nem szerepel az áfa, a kompenzációs felár, valamint a támogatások értéke.

A mezőgazdasági nettó árbevételbe nem számít bele a nem saját termelési szőlő feldolgozása.

A tárgyévben elemi kárt szenvedett termelők a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal területi szerve által kiadott igazolás alapján megállapított árbevétel kieséssel a mezőgazdasági árbevételüket módosíthatják.

3. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Egyéb elszámolható kiadások

Kiadás SZJ száma 
Főcsoport

Kiadás SZJ száma Alcsoport

Kiadás megnevezése

A beruházás egyéb elszámolható kiadások nélkül számított kiadásának X%-a

A maximálisan elszámolható kiadás
(Ft)

 

72.2

Szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

 

72.22

Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

6%

6 000 000

 

72.3

Adatfeldolgozás

6%

6 000 000

 

73.1

Műszaki kutatás, fejlesztés

 

73.10.13.0

Műszaki, technológiai kutatás, fejlesztés

6%

6 000 000

 

73.10.14.0

Agrártudományi kutatás, fejlesztés

6%

6 000 000

 

73.2

Humán kutatás, fejlesztés

 

73.20.12.0

Közgazdasági-tudományi kutatás

6%

6 000 000

 

74.1

Jogi, gazdasági tevékenység

 

74.11.15.0

Jogi dokumentálás

6%

6 000 000

 

74.11.17.0

Egyéb jogi szolgáltatás

6%

6 000 000

 

74.12.30.0

Adótanácsadás

6%

6 000 000

 

74.13

Piac-, közvéleménykutatás

2%

2 000 000

 

74.14.11.0

Általános üzletviteli tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.14.12.0

Pénzügyi üzletviteli tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.14.13.0

Marketing célú üzletviteli tanácsadás

6%

6000 000

 

74.14.14.0

Humánpolitikai üzletviteli tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.14.15.0

Termelésszervezési tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.14.16.0

PR célú üzletviteli tanácsadás

2%

2 000 000

 

74.14.17.0

Egyéb üzletviteli tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.14.21.0

Témamenedzselés, programkoordinálás

6%

6 000 000

 

74.14.22.0

Máshova nem sorolható, egyéb üzleti tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.2

Mérnöki tevékenység, tanácsadás

 

74.20.2

Építészeti szolgáltatás

6%

6 000 000

 

74.20.3

Műszaki szakértés, tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.20.4

Integrált mérnöki szolgáltatás

6%

6 000 000

 

74.20.5

Település-, tájrendezés, -tervezés

6%

6 000 000

 

74.20.6

Építési projekt vezetése

6%

6 000 000

 

74.20.71.0

Földtani szakértés

6%

6 000 000

 

74.20.72.0

Földtani vizsgálat

6%

6 000 000

 

74.20.73.0

Földmérés, térképészet

6%

6 000 000

 

74.20.75.0

Nem mérnöki műszaki tanácsadás

6%

6 000 000

 

74.3

Műszaki vizsgálat, elemzés

 

74.30.11

Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés

6%

6 000 000

 

74.30.12

Fizikai tulajdonság elemzése

6%

6 000 000

 

74.30.13

Integrált műszaki, elektronikai rendszer tesztelése

6%

6 000 000

 

74.4

Hirdetés

 

74.40.12.0

Reklámtervezés, -készítés, -elhelyezés

2%

2 000 000

 

74.40.13.0

Egyéb hirdetési szolgáltatás

2%

2 000 000

 

74.40.20.0

Reklámfelület, -idő eladása

2%

2 000 000

 

74.8

Egyéb, máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás

 

74.87.14.0

Üzleti ügynöki szolgáltatás, értékbecslés

6%

6 000 000

 

74.87.16.1

Mezőgazdasági, vadgazdálkodási, erdőgazdálkodási szakmai tervezés, szakértés

6%

6 000 000

 

74.87.16.3

Kereskedelmi, szálláshely-szolgáltatási, vendéglátási, szállítási, raktározási, postai, távközlési szakmai tervezés, szakértés

6%

6 000 000

 

74.87.16.5

Környezetvédelmi szakmai tervezés, szakértés

6%

6 000 000

 

92.52.11.1

Múzeumi szolgáltatás, kulturális örökség védelme

12%

6 000 000

4. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 115.158/1939. sz. rendelkezése a Debreceni Nagyerdő természetvédelmi területté nyilvánításáról

A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 118.136/1939. sz. rendelkezése a Csévharaszti borókás természetvédelmi területté nyilvánításáról

A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 41.241/1941. sz. rendelkezése az Abaligeti-barlang felszínének természetvédelmi területté nyilvánításáról

A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 505.507/1941. sz. rendelkezése a Szentendrei rózsa termőhelyének természetvédelmi területté nyilvánításáról

A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 505.510/1941. sz. rendelkezése a Baláta-tó természetvédelmi területté nyilvánításáról

A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 80.855/1942. sz. rendelkezése a Fertőboz, Hidegség és Nagycenk községek határában fekvő Széchenyi-hársfasor természetvédelmi területté nyilvánításáról

A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 85.350/1942. sz. rendelkezése a Tapolcai Tavas-barlang felszínének természetvédelmi területté nyilvánításáról

A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 121.004/1943/I/B.3. számú rendelkezése Bolza Pál gróf szarvasi növénytani kertjének természetvédelmi területté nyilvánításáról.

A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 236.320/1944. számú rendelkezése a Pálvölgyi-barlang természetvédelmi területté nyilvánításáról

A Magyar Királyi Földmívelésügyi Miniszter 237.610/1944. számú rendelkezése Szársomlyó természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 115.010/1950. OTT számú határozata Kámon község határában fekvő arborétum természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 115.169/1950. OTT számú határozata Erdőtelek község határában fekvő arborétum természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 115.520/1950. OTT számú határozata Bátorligeti ősláp természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 54/1951. számú határozata a Zirci arborétum természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 274/1951. számú határozata a Keleméri Mohos-tavak természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 423/1951. számú határozata a Vácrátót község határában fekvő arborétum természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 485/1951. számú határozata Uzsai csarabos erdő természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 592/1951. számú határozata Pákozdi ingókövek természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 600/1951. számú határozata a Szentgáli tiszafás természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 672/1951. számú határozata az Úrkúti Őskarszt természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 344/1952. számú határozata az Alcsútdoboz község határában lévő arborétum természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 392/1952. számú határozata a Tihanyi-félsziget tájvédelmi körzetté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 601/1952. számú határozata a Sárvár község határában fekvő arborétum természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 630/1952. számú határozata a Szelestei arborétum természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 1182/1953. számú határozata a Martonvásár határában fekvő park természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 1660/1953. számú határozata a Fényi erdő természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 513/1954. számú határozata az Ipolytarnóci ősmaradványok természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 1196/1954. számú határozata a Fenyőfői ősfenyves természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 1211/1954. számú határozata a Várpalotai Homokbánya természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 292/1957. számú határozata a Melegmány-völgy természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 388/1957. számú határozata a Szemlőhegyi-barlang felszínének természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 985/1957. számú határozata a Sashegy természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 165/1958. számú határozata a Velencei-tó madárrezervátum természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 901/1958. számú határozata a Körmend község határában lévő park természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 1225/1958. számú határozata a Tatai Kálvária-domb természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 856/1959. számú határozata a cégénydányádi Gyermekotthon kezelésében lévő park természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 1018/1959. számú határozata a kerecsendi erdő természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 486/1960. számú határozata az Eötvös Loránd Tudományegyetem tulajdonában lévő Botanikuskert természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 855/1960. számú határozata a Szomolya község határában lévő „Szomolyai kaptárkövek” természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 1050/1960. számú határozata a Jeli arborétum természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Tanács 906/1961. számú határozata Sirok község határában lévő Nyirjes-tó természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 69/1963. számú határozata a Pannonhalmi Főapátság tulajdonában lévő park, valamint a pannonhalmi Várhegyen elterülő állami tulajdonban lévő erdőterület természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1081/1965. számú határozata a Badacsonytomaj, Badacsonytördemic és Nemesgulács határában fekvő Badacsonyhegy tájvédelmi körzetté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1235/1965. számú határozata a Kardoskúti Fehér-tó természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1939/1965. számú határozata a Dabasi turjános természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1667/1966. számú határozata dinnyési Fertő természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1235/1966. számú határozata a Kardoskút község határában fekvő Pusztaközponti Fehértó és környékének természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1876/1969. számú határozata a Szaporcai-Ó-Drávameder természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 376/1971. számú határozata Darvas-tó lefejtett bauxit lencse természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 390/1971. számú határozata a Martélyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 400/1971. számú határozata az orosházi Nagy Tatársáncon tenyésző ősgyep természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 402/1971. számú határozata a Balatonkenesei tátorjános természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 403/1971. számú határozata az erdélyi hérics termőhelyének természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1850/1972. OTvH számú közleménye a Hortobágyi Nemzeti Park létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal 1851/1972. OTvH számú közleményével kihirdetett határozata a Hortobágyi Nemzeti Parkhoz kapcsolódó természeti értékek védetté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 700/1974. számú határozata a Barcsi Ősborókás Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 1800/1974. számú határozata a Kiskunsági Nemzeti Park létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1975. számú határozata a Sághegyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1975. számú határozata a Mohácsi Történelmi Emlékhely létesítéséről és védetté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1975. OTvH számú határozata az Ócsai Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1975. számú határozata a Gyöngyösi Sárhegy természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1975. számú határozata a Jókai-kert természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 7/1975. számú határozata a füzérradványi park természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 8/1975. számú határozata a nádasdladányi kastélypark természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 9/1975. számú határozata a Lázbérci Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 10/1975. OTvH számú határozata a Dévaványai Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 11/1975. OTvH számú határozata a kunfehértói holdrutás erdő természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1975. OTvH számú határozata a kéleshalmi homokbuckák természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1976. számú határozata a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1976. OTvH számú határozata a Szelidi-tó természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1976. OTvH számú határozata a Péteritói Madárrezervátum létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1976. OTvH számú határozata a Sümegi Mogyorósdomb természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1976. OTvH számú határozata a Zselicségi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 7/1976. OTvH számú határozata a Szentgyörgyhegyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 8/1976. OTvH számú határozata a Szőllőskei erdő természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 9/1976. OTvH számú határozata a Zalakomári Madárrezervátum létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 10/1976. OTvH számú határozata a Szentgyörgyvölgyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 11/1976. OTvH számú határozata az Orgoványi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1976. OTvH számú határozata a Vértesszőlősi előember-telep természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 13/1976. OTvH számú határozata a tiszaigari arborétum természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 14/1976. OTvH számú határozata a Hanság Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 15/1976. OTvH számú határozata a Zádor híd környékének természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 16/1976. OTvH számú határozata a Hajdúbagosi Földikutya Rezervátum védetté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 17/1976. OTvH számú határozata a Kővágóörsi Kőtenger természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 18/1976. OTvH számú határozata a Bükki Nemzeti Park létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 19/1976. OTvH számú határozata a Vértesi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1977. OTvH számú határozata a Soproni Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1977. OTvH számú határozata a Hollókő Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1977. OTvH számú határozata az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület bővítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1977. OTvH számú határozata a Tiszavasvári „Fehérszik” természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1977. OTvH számú határozata a csokonyavisontai fás legelő természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1977. OTvH számú határozata a babócsai Basa-kert természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 7/1977. OTvH számú határozata a Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 8/1977. OTvH számú határozata a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 9/1977. OTvH számú határozata a Farkasgyepűi kísérleti erdő természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 10/1977. OTvH számú határozata a Tiszadobi ártér természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 11/1977. OTvH számú határozata a Baktalórántházai erdő természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1977. OTvH számú határozata a Nagybereki Fehérvíz természetvédelmi területté való nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 14/1977. OTvH számú határozata a Gemenci Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 15/1977. OTvH számú határozata a Gerecsei Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 16/1977. OTvH számú határozata a Rudabányai őshominida-lelőhely védetté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 17/1977. OTvH számú határozata a Dunaalmási-kőfejtők természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Természetvédelmi Hivatal elnökének 18/1977. OTvH számú határozata egyes természetvédelmi területek jelentőségének módosításáról

(Pintér kert országos jelentőségű természeti értékké nyilvánítása)

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 19/1977. OKTH számú határozata a Fertő-tó Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 20/1977. OKTH számú határozata a Salgóvári természetvédelmi terület bővítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1978. OKTH számú határozata a Pilisi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1978. OKTH számú határozata a Közép-Tiszai Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1978. OKTH számú határozata a Badacsonyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1978. OKTH számú határozata az Őrségi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1978. OKTH számú határozata a Börzsönyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1978. OKTH számú határozata a Mágorpusztai régészeti feltáróhely védetté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 8/1978. OKTH számú határozata az Aggteleki Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 9/1978. OKTH számú határozata a Budai Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 10/1978. OKTH számú határozata a Tiszatelek-Tiszabercel közötti Tisza-ártér természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 11/1978. OKTH számú határozata a Jakabhegy természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1978. OKTH számú határozata a Somogyvár-Kupavár-hegyi régészeti ásatások és környékének természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 14/1978. OKTH számú határozata a csólyospálosi réti mészkő - és dolomit - feltárás védetté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 15/1978. OKTH számú határozata a Soproni Erdészeti és Faipari Egyetem Botanikus kertjének védetté nyilvánításáról

2/1980. (V. 14.) OKTH rendelkezés a Kőszegi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal 1370/1980. OKTH számú közleménye a Kőszegi Tájvédelmi Körzet területéről és kezelési irányelveiről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1982. (XI. 20.) OKTH számú rendelkezése az Esztramos-hegy egyes területeinek védetté nyilvánításáról és az Aggteleki Tájvédelmi Körzethez történő csatolásáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1982. (XI. 20.) OKTH számú rendelkezése a Szatmár-Bereg Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1984. (XII. 13.) OKTH számú rendelkezése a Zempléni Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1984. (XII. 13.) OKTH számú rendelkezése a Keszthelyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1984. (XII. 13.) OKTH számú rendelkezése a Rinyaszentkirályi-erdő védetté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1984. (XII. 13.) OKTH számú rendelkezése a Bélkő délnyugati ormának védetté nyilvánításáról és a Bükki Nemzeti Parkhoz csatolásáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1984. (XII. 13.) OKTH számú rendelkezése a Tiszadorogmai Göbe-erdő védetté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1984. (XII. 29.) OKTH számú rendelkezése a Káli-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet-és Természetvédelmi Hivatal elnökének 7/1984. (XII. 29.) OKTH számú rendelkezése az Aggteleki Tájvédelmi Körzet nemzeti parkká nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1985. (X. 1.) OKTH számú rendelkezése a Keszthelyi Kastélypark helyi jelentőségű természetvédelmi terület országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1985. (X. 21.) OKTH számú rendelkezése a dinnyési Fertő természetvédelmi terület kiterjedésének módosításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1985. (X. 21.) OKTH számú rendelkezése a devecseri Széki-erdő védetté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1985. (XI. 22.) OKTH számú rendelkezése a Mátrai Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1986. (III. 9.) OKTH számú rendelkezése a Lázbérci Tájvédelmi Körzet, valamint a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzet egyes területei védelmének feloldásáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1986. (III. 9.) OKTH számú rendelkezése a Sárréti Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1986. (VIII. 21.) OKTH számú rendelkezése a Bátorligeti legelő természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1986. (VIII. 21.) OKTH számú rendelkezése a Keleméri Mohos-tavak fokozottan védetté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 7/1986. (VIII. 21.) OKTH számú rendelkezése a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 8/1986. (VIII. 21.) OKTH számú rendelkezése a Bihari legelő védetté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 9/1986. (VIII. 21.) OKTH számú rendelkezése a Balatonfüredi erdő természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 11/1986. (XII. 10.) OKTH számú rendelkezése a Kis-Balaton Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 12/1986. (XII. 30.) OKTH számú rendelkezése a Börzsönyi Tájvédelmi Körzet meghatározott területe védelmének feloldásáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 1/1987. (III. 19.) OKTH számú rendelkezése a Szigetközi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 2/1987. (VII. 10.) OKTH számú rendelkezése a Megyaszói Tátorjános, a Tállyai Patócs-hegy és a Turai legelő természetvédelmi területté, valamint a Sárkeresztúri Sárkány-tó fokozottan védett természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 3/1987. (VII. 10.) OKTH számú rendelkezése az Adonyi Természetvédelmi Terület védetté, valamint az Aszófői erdő fokozottan védett természetvédelmi területté nyilvánításáról

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 4/1987. (VII. 10.) OKTH számú rendelkezése a Mágorpusztai Régészeti Feltáróhely Természetvédelmi Terület bővítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 5/1987. (VII. 10.) OKTH számú rendelkezése az Őrtilosi Vasút-oldal, az Őrtilosi Szentmihály-hegy és a Zákányi Tölös-hegy Természetvédelmi Területek létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 6/1987. (VII. 10.) OKTH számú rendelkezése a Dabasi Turjános Természetvédelmi Terület fokozottan védetté nyilvánításáról és bővítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 7/1987. (VII. 10.) OKTH számú rendelkezése a Németkér-Látóhegy, a Szedresi tarka sáfrányos, a Bikácsi Ökörhegy és a Kistápéi láprét Természetvédelmi Terület létesítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 9/1987. (XI. 4.) OKTH számú rendelkezése az Ipolytarnóci Ősmaradványok természetvédelmi terület bővítéséről

Az Országos Környezet- és Természetvédelmi Hivatal elnökének 11/1987. (XII. 14.) OKTH számú rendelkezése a Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet területének bővítéséről és fokozottan védett terület kijelöléséről

A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 2/1988. (V. 26.) KVM rendelete egyes területek védetté nyilvánításáról

(Hajdúsági Tájvédelmi Körzet létrehozása; Kállósemjéni Mohos-tó Természetvédelmi Területhez csatolás; Tátikai Ősbükkös; Bölcskei Tátorjános Természetvédelmi Terület létrehozása; Fóti Somlyó Természetvédelmi Területhez való csatolás)

A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 3/1989. (II. 22.) KVM rendelete egyes természeti területek védetté nyilvánításáról és tájvédelmi körzetek létesítéséről

(Béda-Karapancsai Tájvédelmi Körzet létrehozása; Pitvarosi puszták Tájvédelmi Körzet létrehozása; Erdőtelki Égerláp Természetvédelmi Terület létrehozása; Szakadáti-legelő Természetvédelmi Terület létrehozása; Villányi Templom-hegy Természetvédelmi Terület létrehozása; Nemesmedves Történelmi Emlékhely országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítása)

A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 9/1989. (VIII. 24.) KVM rendelete tájvédelmi körzetek létesítéséről

(Kelet-Cserhát Tájvédelmi Körzet létrehozása; Karancs-Medves Tájvédelmi Körzet létrehozása; Borsodi Mezőségi Tájvédelmi Körzet létrehozása)

A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 6/1990. (III. 31.) KVM rendelete természetvédelmi területek és tájvédelmi körzet létesítéséről, valamint természetvédelmi kezelő kijelöléséről

(Pusztaszeri Hétvezér Emlékmű Természetvédelmi Terület létrehozása; Pusztaszeri Fülöpszék Természetvédelmi Terület létrehozása; Makó-Landori erdők Természetvédelmi Terület létrehozása; Bélmegyeri erdőspuszta országos jelentőségű védett természeti területté minősítése; Biharugrai Tájvédelmi Körzet létrehozása)

A környezetvédelmi és vízgazdálkodási miniszter 7/1990. (IV. 23.) KVM rendelete egyes természeti területek védetté, valamint helyi jelentőségű természetvédelmi területek országos jelentőségűvé nyilvánításáról, továbbá természetvédelmi területek határának módosításáról

[Ceglédi-rét Természetvédelmi Terület létrehozása; Császártöltési Vörös mocsár (Őrjeg) Természetvédelmi Terület létrehozása; Dámányadacsi-rét Természetvédelmi Terület létrehozása; Kiskőrösi Turjános Természetvédelmi Terület létrehozása; Hencidai Csere-erdő Természetvédelmi Terület létrehozása; Tápolcaifői-láprétek Természetvédelmi Terület létrehozása; Bakonygyepesi zergebogláros Természetvédelmi Terület létrehozása; Fenyőfői Ősfenyves Természetvédelmi Terület bővítése; Pacsmagi-tavak Természetvédelmi Terület létrehozása; Ásotthalmi Láprét Természetvédelmi Terület létrehozása; Hódoséri Ciklámenes Természetvédelmi Terület létrehozása; Kunadacsi Turjános Természetvédelmi Terület országos jelentőségű természeti területté minősítése; az Izsáki Bikatorok és a Fülöpházi Hosszú-rét országos jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánítása]

A környezetvédelmi miniszter 1/1990. (VI. 13.) KöM rendelete az Aggteleki Tájvédelmi Körzet nemzeti parkká nyilvánításáról szóló 7/1984. (XII. 29.) OKTH rendelkezés módosításáról

A környezetvédelmi miniszter 2/1990. (VI. 13.) KöM rendelete a Hajósi-kaszáló és löszpartok, valamint a Kecskeri-puszta természeti területek védetté nyilvánításáról, a Tiszatelek-tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület bővítéséről, és természetvédelmi kezelők megnevezéséről

A környezetvédelmi miniszter 3/1990. (VI. 13.) KöM rendelete a Szigetközi Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 1/1987. (III. 19.) OKTH rendelkezés módosításáról

A környezetvédelmi miniszter 4/1990. (VI. 18.) KöM rendelete a Gödöllői Dombvidék Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A környezetvédelmi miniszter 5/1990. (VI. 18.) KöM rendelete a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A környezetvédelmi miniszter 6/1990. (VI. 18.) KöM rendelete a Dévaványai, a Vértesi Tájvédelmi Körzet, a Balatonkenesei tátorjános Természetvédelmi Terület bővítéséről, valamint a Bodrogszegi Várhegy és Szendrőládi-rét természeti terület védetté nyilvánításáról és természetvédelmi kezelő megnevezéséről

A környezetvédelmi miniszter 8/1990. (VII. 17.) KöM rendelete a Lesencetomaji láprét Természetvédelmi Terület, az Erdőbényei fás legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről, valamint a Tihanyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és az Őrtilos Vasút-oldal Természetvédelmi Területen védelem részleges feloldásáról

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 2/1990. (XI. 21.) KTM rendelete a Székesfehérvári homokbánya Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Hansági Tájvédelmi Körzet bővítéséről, valamint természetvédelmi kezelők kijelöléséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 2/1991. (II. 9.) KTM rendelete a Fertő-tó Tájvédelmi Körzet nemzeti parkká nyilvánításáról

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 3/1991. (II. 28.) KTM rendelete a Lankóci-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozott védettség megszüntetéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 4/1991. (III. 22.) KTM rendelete a Magas-bakonyi Tájvédelmi Körzet létesítéséről, helyi jelentőségű védett természeti értékként kezelt terület országos jelentőségűvé nyilvánításáról, valamint a természetvédelmi kezelő kijelöléséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 5/1991. (III. 22.) KTM rendelete a Budai Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési minisztérium 8/1991. (IV. 26.) KTM rendelete a Szarvasi Történelmi Emlékpark Természetvédelmi Terület létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 9/1991. (IV. 26.) KTM rendelete a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 10/1991. (IV. 26.) KTM rendelete a Szársomolyói Természetvédelmi Terület bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 13/1991. (XII. 24.) KTM rendelete az Aggtelek-Rudabánya-Szendrői hegység földtani alapszelvényeinek védetté nyilvánításáról

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 14/1991. (XII. 24.) KTM rendelete a Keszthelyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 15/1991. (XII. 24.) KTM rendelete a Kaszonyi-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 16/1991. (XII. 24.) KTM rendelete a Mattyi kormorános erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 17/1991. (XII. 24.) KTM rendelete a Badacsonyi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes, fokozottan védett területek kijelöléséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 18/1991. (XII. 24.) KTM rendelete a Cserebökényi puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 3/1992. (II. 10.) KTM rendelete a Gemenci Tájvédelmi Körzet fokozottan védett területeinek kijelöléséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 8/1992. (III. 25.) KTM rendelete a Látrányi Puszta Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 9/1992. (III. 25.) KTM rendelete a Csopaki Kerekedi-öböl Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 10/1992. (III. 25.) KTM rendelete a Debreceni Nagyerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 11/1992. (III. 25.) KTM rendelete a Bogyiszlói Orchideás Erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 14/1992. (VI. 30.) KTM rendelete a Kiskunhalas-Fejetéki Mocsár Természetvédelmi Terület, a Bácsalmási Gyapjas Gyűszűvirág Termőhelye Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Péteri-tavi Madárrezervátum Természetvédelmi Terület bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 19/1992. (XI. 6.) KTM rendelete a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 20/1992. (XI. 6.) KTM rendelete a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 4/1993. (II. 17.) KTM rendelete a Kőszegi-tőzegmohás láp Természetvédelmi Terület létesítéséről és fokozottan védetté nyilvánításáról

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 6/1993. (III. 9.) KTM rendelete a Szentegáti-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 7/1993. (III. 9.) KTM rendelete az Attyai-láprét Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 8/1993. (III. 9.) KTM rendelete a Somló Tájvédelmi Körzet létesítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 9/1993. (III. 9.) KTM rendelete a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 10/1993. (III. 9.) KTM rendelete a Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 11/1993. (III. 9.) KTM rendelete egyes védett természeti területek ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számainak módosításáról és a Hortobágyi Nemzeti Park területének bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 13/1993. (IV. 7.) KTM rendelete a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 14/1993. (IV. 7.) KTM rendelete a Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 15/1993. (IV. 7.) KTM rendelete a Miklapusztai Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 16/1993. (IV. 7.) KTM rendelete a Tamavidéki Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 17/1993. (IV. 7.) KTM rendelete a Peszéradacsi Tájvédelmi Körzet létesítéséről és a természetvédelmi kezelő megnevezéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 18/1993. (IV. 7.) KTM rendelete a Somlóvásárhelyi Holt-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 19/1993. (IV. 7.) KTM rendelete a Hévízi-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 26/1993. (XI. 23.) KTM rendelete a Kőszegi Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 27/1993. (XI. 23.) KTM rendelete a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 28/1993. (XI. 23.) KTM rendelete a Sárosfői Halastavak Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 31/1993. (XII. 2.) KTM rendelete a Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 2/1994. (I. 11.) KTM rendelete a Riha-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 3/1994. (I. 11.) KTM rendelete az Őrtilosi Vasút-oldal, az Őrtilosi Szentmihály-hegy és a Zákányi Tölös-hegy Természetvédelmi Területek létesítéséről szóló 5/1987. (VII. 10.) OKTH rendelkezés módosításáról

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 5/1994. (III. 8.) KTM rendelete a Fertő-tavi Nemzeti Park bővítéséről és elnevezésének módosításáról

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 15/1994. (IV. 29.) KTM rendelete a Sóstó-legelő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 27/1994. (VIII. 6.) KTM rendelete a Természetvédelmi Terület védettségének megszüntetéséről

(Budai Tájvédelmi Körzet részét képező budaörsi 043 hrsz. ingatlan)

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelete a Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 4/1996. (IV. 17.) KTM rendelete a Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 5/1996. (IV. 17.) KTM rendelete a Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 6/1996. (IV. 17.) KTM rendelete a Hortobágyi Nemzeti Park bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 7/1996. (IV. 17.) KTM rendelete a Duna-Dráva Nemzeti Park létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 22/1996. (X. 9.) KTM rendelete a Kiskunsági Nemzeti Park bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 23/1996. (X. 6.) KTM rendelete a Bükki Nemzeti Park bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 24/1996. (X. 9.) KTM rendelete a Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes helyrajzi számainak módosításáról

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 25/1996. (X. 9.) KTM rendelete a Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 26/1996. (X. 9.) KTM rendelete a Nagy-Mező-Arany-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 27/1996. (X. 9.) KTM rendelete a Long-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 1/1997. (I. 8.) KTM rendelete a Gellérthegy Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 3/1997. (I. 8.) KTM rendelete a Körös-Maros Nemzeti Park létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 11/1997. (III. 26.) KTM rendelete az Aggteleki Nemzeti Park bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 22/1997. (VIII. 1.) KTM rendelete a Kesznyéteni Tájvédelmi Körzet bővítéséről és a Vajai-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 3/1996. (IV. 17.) KTM rendelet módosításáról

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 23/1997. (VIII. 1.) KTM rendelete a Pécselyi-medence Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 24/1997. (VIII. 1.) KTM rendelete a Megyer-hegyi Tengerszem Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 25/1997. (VIII. 1.) KTM rendelete a Fekete-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelete a Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 27/1997. (VIII. 1.) KTM rendelete a Dénesmajori Csigáserdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelete a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelete a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 4/1998. (II. 20.) KTM rendelete a Bihari-sík Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 7/1998. (III. 18.) KTM rendelete a Gödöllői Királyi Kastélypark Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 11/1998. (V. 6.) KTM rendelete a Kőlyuktető Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 19/1998. (VI. 25.) KTM rendelete a Tápió-Hajta Vidéke Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 20/1998. (VI. 25.) KTM rendelete a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 23/1998. (VII. 10.) KTM rendelete az Érsekhalmi Hét-völgy Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 24/1998. (VII. 10.) KTM rendelete a Kunpeszéri Szalagerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 25/1998. (VII. 10.) KTM rendelete a Hajósi Homokpuszta Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 26/1998. (VII. 10.) KTM rendelete a Csongrádi Kónyaszék Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter 27/1998. (VII. 10.) KTM rendelete a Dunaszekcsői Löszfal Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi miniszter 1/1998. (VIII. 15.) KöM rendelete a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosításáról

A környezetvédelmi miniszter 3/1998. (XII. 17.) KöM rendelete a Hortobágyi Nemzeti Park bővítéséről

A környezetvédelmi miniszter 1/1999. (I. 18.) KöM rendelete a Fertő-Hanság Nemzeti Park bővítéséről

A környezetvédelmi miniszter 4/1999. (V. 5.) KöM rendelete a Körös-Maros Nemzeti Park bővítéséről

A környezetvédelmi miniszter 11/1999. (X. 29.) KöM rendelete a Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A környezetvédelmi miniszter 1/2000. (III. 24.) KöM rendelete az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

A környezetvédelmi miniszter 2/2000. (III. 24.) KöM rendelete a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

A környezetvédelmi miniszter 3/2000. (III. 24.) KöM rendelete a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

A környezetvédelmi miniszter 4/2000. (III. 24.) KöM rendelete a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

A környezetvédelmi miniszter 13/2000. (VI. 26.) KöM rendelete a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

A környezetvédelmi miniszter 14/2000. (VI. 26.) KöM rendelete a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

A környezetvédelmi miniszter 15/2000. (VI. 26.) KöM rendelete a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

A környezetvédelmi miniszter 16/2000. (VI. 26.) KöM rendelete a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő egyes védett természeti területek erdőrezervátummá nyilvánításáról

A környezetvédelmi miniszter 17/2000. (VI. 26.) KöM rendelete a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő védett természeti terület erdőrezervátummá nyilvánításáról

A környezetvédelmi miniszter 19/2000. (VII. 24.) KöM rendelete a Dávodi Földvári tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi miniszter 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendelete a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről

A környezetvédelmi miniszter 2/2001. (II. 9.) KöM rendelete az Aggteleki Nemzeti Park bővítéséről

A környezetvédelmi miniszter 18/2001. (VIII. 27.) KöM rendelete a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A környezetvédelmi miniszter 20/2001. (IX. 21.) KöM rendelete a Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet bővítéséről

A környezetvédelmi miniszter 1/2002. (I. 15.) KöM rendelete a Balaton-felvidéki Nemzeti Park bővítéséről

A környezetvédelmi miniszter 4/2002. (II. 27.) KöM rendelete az Őrségi Nemzeti Park létesítéséről (MK 27. szám)

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 14/2003. (X. 21.) KvVM rendelete a Budakalászi Kemotaxonómiai Botanikus Kert Természetvédelmi Terület létesítéséről és a Budai Tájvédelmi Körzet határának módosításáról (MK 121. szám)

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 20/2003. (XII. 16.) KvVM rendelete a Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület bővítéséről és határainak módosításáról

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 13/2004. (VII. 21.) KvVM rendelete a Sóshartyáni Hencse-hegy Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 14/2004. (IX. 28.) KvVM rendelete a Balatonkenesei-tátorjános Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezelési tervéről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2004. (X. 25.) KvVM rendelete a Bükki Nemzeti Park bővítéséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 19/2004. (X. 25.) KvVM rendelete az Attyai-láprét Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 7/1993. (III. 9.) KTM rendelet módosításáról

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 8/2005. (III. 23.) KvVM rendelete az Edelényi Magyar Nőszirmos Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 10/2005. (V. 13.) KvVM rendelete a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő védett természeti terület erdőrezervátummá nyilvánításáról

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 15/2005. (VII. 14.) KvVM rendelete a Hevesi Füves Puszták Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 9/1993. (III. 9.) KTM rendelet módosításáról

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 16/2005. (VII. 14.) KvVM rendelete a Jászszentlászlói Kalmár-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 17/2005. (VII. 14.) KvVM rendelete a Nyirádi Sár-álló Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2005. (VII. 25.) KvVM rendelete a Tiszakürti Arborétum Természetvédelmi Terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről szóló 21/2000. (VIII. 31.) KöM rendelet módosításáról

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 8/2006. (II. 8.) KvVM rendelete a Liget-patak menti Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 9/2006. (II. 10.) KvVM rendelete a Nagycenki hársfasor Természetvédelmi Terület kezelési tervéről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 12/2006. (II. 28.) KvVM rendelete a Szarvasi Arborétum Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 13/2006. (III. 3.) KvVM rendelete a Pintér-kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 14/2006. (III. 21.) KvVM rendelete a Bécsi-domb Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 15/2006. (III. 21.) KvVM rendelete az Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 16/2006. (III. 31.) KvVM rendelete a Babócsai Basa-kert Természetvédelmi Terület kezelési tervéről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 18/2006. (III. 31.) KvVM rendelete az Uzsai Csarabos erdő Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 21/2006. (IV. 5.) KvVM rendelete egyes védett természeti területek természetvédelmi kezelőjének megállapításáról

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 23/2006. (IV. 20.) KvVM rendelete a Hévízi-Tó Természetvédelmi Terület bővítéséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 28/2006. (V. 22.) KvVM rendelete a Kapszeg-tó Természetvédelmi Terület létesítéséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 29/2006. (V. 22.) KvVM rendelete a Kőszegi-tőzegmohás láp Természetvédelmi Terület védetté nyilvánításáról szóló 4/1993. (II. 17.) KTM rendelet módosításáról

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 34/2006. (VIII. 1.) KvVM rendelete a Soproni Botanikus Kert Természetvédelmi Terület természetvédelmi kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 43/2006. (XI. 13.) KvVM rendelete a Kámoni Arborétum Természetvédelmi Terület bővítéséről és határainak módosításáról szóló 20/2003. (XII. 16.) KvVM rendelet módosításáról

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 44/2006. (XI. 17.) KvVM rendelete a Szeghalmi Kék-tó természetvédelmi terület országos jelentőségű védett természeti területté történő átminősítéséről és természetvédelmi kezeléséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 9/2007. (III. 30.) KvVM rendelete az Érdi Kakukk-hegy természetvédelmi terület létesítéséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 10/2007. (III. 30.) KvVM rendelete a Mura-menti Tájvédelmi Körzet létesítéséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelete a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 12/2007. (III. 30.) KvVM rendelete a Kelemér-Serényfalva természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 13/2007. (III. 30.) KvVM rendelete a Dénesmajori Csigás-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 27/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosításáról

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 14/2007. (III. 30.) KvVM rendelete a Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület létesítéséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 15/2007. (III. 30.) KvVM rendelete a Bölcskei-nőszirmos természetvédelmi terület létesítéséről

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 16/2007. (IV. 20.) KvVM rendelete a Tardi-legelő természetvédelmi terület létesítéséről

5/a. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat)

 

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

 

26 2 8299 02 2 2 01

Állattartó-telepi gépész

 

22 2 6131 06 1 0 01

Állattenyésztő

 

23 5 3124 16 6 3 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

 

20 2 6140 05 9 0 01

Aranykalászos gazda

 

22 2 6139 06 1 0 02

Baromfi- és kisállattenyésztő

 

22 5 3124 16 6 3 02

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

 

22 2 6139 06 4 0 01

Belovagló (Bereiter)

 

23 2 6112 05 9 0 02

Biotermesztő

 

15 5 3113 16 6 4 01

Bor- és üdítőitalipari technikus

 

15 2 7222 01 9 0 01

Borász

 

21 2 6129 05 4 0 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

 

21 2 6116 05 3 0 01

Dísznövénykertész

 

21 5 3124 16 6 2 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

 

26 5 3117 16 2 0 06

Erdészeti gépésztechnikus

 

29 5 3125 16 6 1 01

Erdészeti környezetvédő szaktechnikus

 

55 4 3910 09 8 0 03

Erdészeti menedzserasszisztens

 

29 2 6219 05 1 0 01

Erdészeti szakmunkás

 

29 5 3125 16 6 1 02

Erdésztechnikus

 

21 2 6212 05 1 0 03

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

 

20 2 6140 05 9 0 04

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

 

21 2 6121 05 5 0 02

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

 

21 5 3124 16 6 2 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

 

22 2 6135 06 1 0 03

Juhtenyésztő

 

22 5 3124 16 6 3 04

Juhtenyésztő szaktechnikus

 

20 4 6140 05 9 0 06

Képesített gazda

 

20 4 6140 08 2 0 04

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

 

24 2 6118 05 3 0 03

Kertépítő és -fenntartó

 

24 2 6129 05 3 0 04

Kertész

 

24 5 3124 16 6 2 03

Kertész- és növényvédelmi technikus

 

26 2 8293 02 2 2 13

Kertészeti gépész

 

55 4 3910 09 8 0 08

Kertészeti menedzserasszisztens

 

22 2 6134 06 1 0 04

Lótenyésztő

 

22 5 3124 16 6 3 05

Lótenyésztő szaktechnikus

 

42 2 5129 08 2 0 05

Lovastúra-vezető

 

22 2 6139 06 2 0 02

Méhész

 

26 1 8293 04 7 0 01

Meliorációs és parképítő gépkezelő

 

26 1 8293 04 6 1 04

Mező- és erdőgazdasági rakodógépkezelő

 

20 2 6140 09 9 0 03

Mezőgazdasági (agrár)vállalkozó

 

41 5 3129 16 9 0 22

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

 

20 2 6140 08 2 0 06

Mezőgazdasági gazdaasszony

 

26 2 8293 02 2 2 16

Mezőgazdasági gépész

 

26 5 3117 16 2 0 21

Mezőgazdasági gépésztechnikus

 

26 2 7433 02 2 2 17

Mezőgazdasági gépjavító

 

26 5 3117 16 2 0 22

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

 

26 5 3117 16 2 0 23

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

 

52 5 3126 16 7 0 12

Mezőgazdasági környezetvédő szaktechnikus

 

52 5 3126 16 7 0 13

Mezőgazdasági környezetvédő technikus

 

26 5 3117 16 2 0 24

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

 

20 5 3124 16 6 2 04

Mezőgazdasági technikus

 

21 5 3124 16 6 2 05

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

 

26 2 8293 02 2 2 21

Növénytermesztő gépész

 

52 5 3125 16 6 2 06

Növényvédelmi és talajerőgazdálkodási szaktechnikus

 

52 2 6140 05 6 0 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

 

26 2 8313 02 2 2 22

Növényvédő és öntöző gépész

 

26 1 8312 04 9 0 11

Önjáró munkagépkezelő

 

24 5 3124 16 6 2 07

Parképítő és -fenntartó technikus

 

22 2 6133 06 1 0 05

Sertéstenyésztő

 

22 5 3124 16 6 3 06

Sertéstenyésztő szaktechnikus

 

22 2 6132 06 1 0 06

Szarvasmarhatenyésztő

 

22 5 3124 16 6 3 07

Szarvasmarhatenyésztő szaktechnikus

 

21 5 3124 16 6 2 08

Szőlész-borász szaktechnikus

 

21 2 6129 05 3 0 07

Szőlő- és gyümölcstermesztő

 

22 5 3124 16 6 3 08

Takarmányozási szaktechnikus

 

26 1 8311 04 9 0 12

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

 

22 2 6229 06 2 0 03

Vadász, vadtenyésztő

 

22 5 3129 16 6 3 10

Vadgazdálkodási technikus

 

20 2 6129 05 9 0 10

Vetőmagtermesztő és -minősítő

 

21 2 7222 01 9 0 07

Vincellér

 

21 5 3124 16 6 2 09

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

 

 

 

3/1995. (V. 4.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

 

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

 

52 5 3126 16 7 0 12

Agrárgazdasági környezetvédelmi szaktechnikus (alágazat megj.)

 

55 4 3910 09 8 0 13

Agrárgazdasági menedzserasszisztens (alágazat megjelölésével)

 

21 5 3129 16 6 4 09

Mezőgazdasági termékminősítő szaktechnikus

 

 

 

12/1996. (XII. 29.) MüM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

 

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

 

31 6203 02

Állattenyésztő

 

31 6203 03

Baromfi- és kisállattenyésztő

 

52 6222 01

Bor- és üdítőital-ipari technikus

 

52 6262 01

Erdésztechnikus

 

32 6207 01

Faiskolai szaporítóanyag-előállító

 

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

 

31 6203 04

Juhtenyésztő

 

51 6201 01

Képesített gazda

 

51 6201 02

Képesített mezőgazdasági gazdaasszony

 

33 6207 02

Kertépítő és -fenntartó

 

34 7872 01

Lovastúra-vezető

 

31 6280 04

Meliorációs és parképítő földmunkagép-kezelő

 

31 6280 05

Mező- és erdőgazdasági rakodógép-kezelő

 

52 3439 03

Mezőgazdasági áruforgalmazó technikus

 

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony

 

34 5235 02

Mezőgazdasági gépjavító

 

32 6201 02

Mezőgazdasági vállalkozó

 

32 6206 02

Mikroszaporító

 

53 6206 01

Növényvédelmi és talajerőgazdálkodási szaktechnikus

 

31 6280 08

Önjáróbetakarítógép-kezelő

 

31 6203 07

Sertéstenyésztő

 

31 6203 08

Szarvasmarha-tenyésztő

 

31 6280 09

Traktorvezető (mezőgazdasági gépkezelő)

 

 

 

2/2000. (I. 31.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 
7/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról (kivonat)

 

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

 

33 6201 01

Gazda (mezőgazdasági szakmunkás)

 

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

 

32 6206 02

Mikroszaporító

 

33 6207 04

Vincellér

 

 

 

37/2003. (XII. 27.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről (kivonat)

 

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

 

55 3434 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

 

52 6201 02

Agrárkörnyezet-gazda

 

52 3439 03

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

 

34 6280 01

Állattartó-telepi gépész

 

31 6203 02

Állattenyésztő (az állatfaj megjelölésével)

 

52 6203 01

Állattenyésztő és állategészségügyi technikus

 

31 6203 10

Általános állattenyésztő

 

32 6201 01

Aranykalászos gazda

 

53 6203 01

Baromfi- és kisállattenyésztő szaktechnikus

 

55 6203 01

Baromfitenyésztő és -termék-előállító technológus

 

33 6203 01

Belovagló (Bereiter)

 

32 6206 01

Biotermesztő

 

33 5212 01

Borász

 

31 6207 01

Dísznövény- és zöldségtermesztő

 

33 6207 01

Dísznövénykertész

 

53 6207 01

Dísznövénytermesztő szaktechnikus

 

31 6206 03

Dohánykertész

 

52 6222 13

Élelmiszer-ipari technikus (Bor- és üdítőital-ipar)

 

52 5452 01

Erdészeti gépésztechnikus

 

33 6262 01

Erdészeti szakmunkás

 

54 6262 01

Erdésztechnikus

 

31 6207 03

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

 

51 6201 01

Gazda I.

 

33 6201 01

Gazda II.

 

31 6206 01

Gyógynövénytermesztő és -feldolgozó

 

53 6207 02

Gyümölcstermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

 

55 5470 01

Hulladékgazdálkodási technológus (mezőgazdasági szakterület)

 

53 6203 02

Juhtenyésztő szaktechnikus

 

51 6207 01

Kertépítő és -fenntartó

 

33 6207 03

Kertész

 

52 6207 01

Kertész- és növényvédelmi technikus

 

34 6280 03

Kertészeti gépész

 

31 6203 05

Lótenyésztő

 

53 6203 03

Lótenyésztő szaktechnikus

 

51 7872 02

Lovastúra-vezető

 

31 6203 06

Méhész

 

51 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony I.

 

31 6201 01

Mezőgazdasági gazdaasszony II.

 

33 6280 01

Mezőgazdasági gépész

 

52 5452 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

 

34 6280 04

Mezőgazdasági gépjavító (a tevékenység megjelölésével)

 

53 5452 01

Mezőgazdasági gépjavító szaktechnikus

 

31 6280 10

Mezőgazdasági gépkezelő (a gép megjelölésével)

 

53 5452 02

Mezőgazdasági gépüzemeltető szaktechnikus

 

55 6249 01

Mezőgazdasági menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)

 

55 5452 01

Mezőgazdasági műszaki menedzserasszisztens (a szakirány megjelölésével)

 

53 5452 03

Mezőgazdasági szervizüzemi szaktechnikus

 

52 6201 01

Mezőgazdasági technikus

 

31 6206 04

Mikroszaporító

 

52 6206 01

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

 

31 6280 07

Növénytermesztő gépész

 

31 6206 02

Növényvédő és méregraktár-kezelő

 

52 6207 02

Parképítő és -fenntartó technikus

 

55 6203 02

Sertéstenyésztő és -termék-előállító technológus

 

53 6203 04

Sertéstenyésztő szaktechnikus

 

53 6203 05

Szarvasmarha-tenyésztő szaktechnikus

 

53 6207 03

Szőlész-borász szaktechnikus

 

31 6207 02

Szőlő- és gyümölcstermesztő

 

53 6207 04

Tájépítő szaktechnikus

 

53 6208 01

Takarmányozási szaktechnikus

 

31 6203 09

Tenyészállatteljesítmény-vizsgáló

 

53 6203 06

Törzskönyvező szaktechnikus

 

33 6203 02

Vadász, vadtenyésztő

 

52 6203 02

Vadgazdálkodási technikus

 

55 6203 03

Vadgazdálkodási technológus

 

32 6206 03

Vetőmagtermesztő és -minősítő

 

51 6207 02

Vincellér

 

53 6207 05

Zöldségtermesztő és -feldolgozó szaktechnikus

 

 

 

28/2004. (IX. 30.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről szóló 
37/2003. (XII. 27.) OM rendelet módosításáról (kivonat)

 

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

 

34 6206 01

Biotermesztő

 

32 6207 01

Faiskolaiszaporítóanyag-előállító

 

33 6201 01

Gazda

 

55 6206 01

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

 

55 6203 04

Ménesgazda

 

55 6206 02

Növénytermesztő és növényvédő technológus

 

34 6206 02

Vetőmagtermesztő és -minősítő

 

 

 

Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 
1/2006. (II. 17.) OM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

 

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

 

55 621 01 0010 55 01

Agrárkereskedelmi menedzserasszisztens

 

52 621 01 1000 00 00

Agrárkörnyezetgazda

 

54 621 01 0000 00 00

Agrár-közgazdasági és -áruforgalmazó technikus

 

54 621 02 0010 54 01

Agrárrendész

 

54 619 03 0010 54 01

Állategészségügyi technikus

 

54 620 03 0100 33 01

Állatorvosi, állategészségügyi szaksegéd

 

31 521 20 0010 31 01

Állattenyésztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

 

31 621 03 0010 31 01

Állattenyésztő (baromfi és kisállat)

 

31 621 03 0010 31 02

Állattenyésztő (juh és kecske)

 

31 621 03 0010 31 03

Állattenyésztő (sertés)

 

31 621 03 0010 31 04

Állattenyésztő (szarvasmarha)

 

54 618 03 0010 54 02

Állattenyésztő technikus

 

33 621 02 0100 31 01

Aranykalászos gazda

 

55 621 02 0010 55 01

Baromfitenyésztő és baromfitermék-előállító technológus

 

31 621 04 0001 31 01

Belovagló

 

52 621 01 0100 31 01

Bioállat-tartó és tenyésztő

 

52 621 01 0100 31 02

Biomasszaelőállító

 

52 621 01 0100 31 03

Bionövény-termesztő

 

54 541 01 0010 54 01

Bor- és pezsgőgyártó technikus

 

33 621 01 0000 00 00

Borász

 

55 621 01 0010 55 02

Bortechnológus

 

33 622 01 1000 00 00

Dísznövénykertész

 

26 622 01 0010 31 01

Dohánykertész

 

31 623 01 0100 31 01

Erdészeti növényvédő

 

31 623 01 1000 00 00

Erdészeti szakmunkás

 

54 623 01 0000 00 00

Erdésztechnikus

 

55 623 01 0000 00 00

Erdőgazda

 

54 525 02 0010 54 01

Erdőgazdasági gépésztechnikus

 

31 521 01 0001 33 02

Erő- és munkagépjavító

 

33 622 01 0100 31 01

Faiskolai termesztő

 

33 621 02 1000 00 00

Gazda

 

55 621 02 0010 55 02

Gyógynövény- és fűszernövénytermesztő és -feldolgozó

 

25 622 01 0010 31 02

Gyümölcstermesztő

 

31 621 01 0010 31 03

Haszonállat-gondozó

 

55 621 02 0010 55 03

Hulladékgazdálkodási technológus

 

54 622 01 0100 33 01

Kertépítő

 

54 621 04 0010 54 01

Kertész és növényvédelmi technikus

 

28 518 20 0010 31 03

Kertészeti gép kezelő

 

31 521 01 0010 31 02

Kertészeti gépszerelő, gépjavító

 

31 521 21 0010 31 03

Kertészeti gépüzemeltető, gépkarbantartó

 

54 622 01 0100 31 02

Kertfenntartó

 

31 621 04 0100 31 01

Lóápoló és gondozó

 

31 621 04 0000 00 00

Lótartó és -tenyésztő

 

52 812 02 0000 00 00

Lovastúra-vezető

 

27 517 19 0010 31 04

Majorgép-kezelő

 

31 621 05 0000 00 00

Méhész

 

26 516 21 0010 31 05

Meliorációs, kert- és parképítőgép kezelő

 

55 621 01 0010 55 04

Ménesgazda

 

25 515 19 0010 31 06

Mezőgazdasági erő- és munkagépkezelő

 

54 525 02 0010 54 02

Mezőgazdasági gépésztechnikus

 

31 521 01 0010 31 03

Mezőgazdasági gépszerelő, gépjavító

 

55 621 01 0010 55 05

Mezőgazdasági menedzserasszisztens

 

55 621 01 0010 55 06

Mezőgazdasági műszaki menedzser-asszisztens

 

24 514 19 0010 31 07

Mezőgazdasági rakodógépkezelő

 

23 513 20 0010 31 08

Mezőgazdasági szárítóüzemi gépkezelő

 

54 621 02 0010 54 02

Mezőgazdasági technikus

 

54 621 02 0100 31 01

Mezőgazdasági vállalkozó

 

33 622 01 0100 31 02

Mikroszaporító

 

33 622 01 0100 31 03

Növényházi dísznövénytermesztő

 

31 521 20 0010 31 04

Növénytermesztési gépüzemeltető, gépkarbantartó

 

54 621 04 0100 31 01

Növénytermesztő

 

54 621 04 0010 54 02

Növénytermesztő és növényvédelmi technikus

 

55 621 02 0010 55 05

Növénytermesztő és növényvédő technológus

 

22 512 19 0010 31 09

Növényvédelmi gépkezelő

 

54 621 04 0100 31 02

Növényvédő és méregraktárkezelő

 

52 621 01 0100 33 01

Ökogazda

 

55 621 02 0010 55 06

Ökológiai gazdálkodó

 

21 511 21 0010 31 10

Önjáró betakarítógép kezelője

 

54 622 01 0000 00 00

Parképítő és -fenntartó technikus

 

55 621 02 0010 55 07

Sertéstenyésztő és sertéstermék-előállító technológus

 

33 622 01 0100 31 04

Szabadföldi dísznövénytermesztő

 

24 622 01 0010 31 03

Szőlőtermesztő

 

54 625 01 0100 31 01

Vadász, vadtenyésztő

 

54 625 01 0000 00 00

Vadgazdálkodási technikus

 

55 621 02 0010 55 08

Vadgazdálkodási technológus

 

54 621 04 0100 31 03

Vetőmagtermesztő

 

54 621 02 0010 54 03

Vidékfejlesztési technikus

 

33 621 01 0001 51 01

Vincellér

 

23 622 01 0010 31 04

Zöldségtermesztő

 

 

 

A szakközépiskolákban és a szakmunkásképző iskolákban oktatható szakokról, illetőleg szakmákról szóló 
18/1986. (VIII. 26.) MM rendelet alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

 

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

 

1800

Állattenyésztés szakterület

 

1801-1

Juhtenyésztő

 

1801-2

Lótenyésztő

 

1801-3

Sertéstenyésztő

 

1801-4

Szarvasmarha-tenyésztő

 

1804

Méhész

 

1805

Vadász-vadtenyésztő

 

1806

Baromfitenyésztő

 

1807

Állategészségőr

 

1809

Általános állattenyésztő

 

1810

Kisállattenyésztő

 

1700

Növénytermesztés

 

1701

Dísznövénykertész

 

1705

Kertész

 

1705-1

Szőlő- és gyümölcstermesztő

 

1705-2

Zöldségtermesztő

 

1707

Általános kertész

 

1706

Mezőgazdasági gépész

 

1706-1

Állattartótelepi gépész

 

1706-2

Kertészeti gépész

 

1706-3

Növénytermesztő gépész

 

1913-1

Borász

 

313

Gépszerelő és -karbantartó

 

313-4

Mezőgazdasági gépszerelő, -karbantartó

 

31-100

Növényvédelmi

 

31-300

Mezőgazdasági áruforgalmi

 

32-101

Erdészeti

 

 

 

13/1969. (XII. 30.) MüM rendelet a szakmunkásképzésről szóló 
1969. évi VI. törvény végrehajtásáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

 

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

 

1703

Kertész

 

1704

Növénytermesztő gépész

 

1803

Kisállattenyésztő

 

1901

Borász

 

 

 

20/1994. (XI. 10.) MKM rendelet egyes oktatási jogszabályok módosításáról alapján 
megszerzett szakképesítések (kivonat)

 

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

 

313-4

Gépszerelő és karbantartó (mezőgazdasági gépszerelő)

 

1809

Általános tenyésztő

 

1913-1

Erjedésipari termékgyártó (borász)

 

31-100

Növényvédelmi (technikus)

 

31-300

Mezőgazdasági áruforgalmi (technikus)

 

51-0100

Állattenyésztő és állategészségügyi (technikus)

 

51-0200

Erdész (technikus)

 

51-0300

Kertész (technikus)

 

51-0400

Növénytermesztő és növényvédelmi (technikus)

 

61-0102

Borászati és üdítőipari ágazat (technikus)

 

71-0200

Mezőgazdasági gépész (technikus)

 

 

 

24/1977. (XII. 28.) MüM-OM együttes rendelet a szakközépiskolákban folyó szakmunkásképzésről szóló 
14/1976. (XII. 1.) MüM-OM együttes rendelet módosításáról alapján megszerzett szakképesítések (kivonat)

 

Szakképesítés azonosító száma

Megnevezése

 

313-4

Mezőgazdasági gépszerelő

 

1801-1

Sertéstenyésztő

 

1801-2

Szarvasmarhatenyésztő

 

1702

Dísznövénykertész

5/b. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

I. Végzettségi szint: főiskola

- Mezőgazdasági gépészmérnök

- Kertészmérnök

- Agrármérnök

- Állattenyésztő mérnök

- Növénytermesztési mérnök

- Környezetgazdálkodási agrármérnök

- Meliorációs mérnök

- Vadgazda mérnök

- Természetvédelmi mérnök

- Vidékfejlesztési agrármérnök

- Mezőgazdasági szakigazgatási szervező mérnök

II. Végzettségi szint: egyetem

- Okleveles mezőgazdasági gépészmérnök

- Okleveles agrármérnök

- Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

- Okleveles kertészmérnök

- Okleveles gazdasági agrármérnök

- Okleveles agrárkémikus agrármérnök

- Okleveles élelmiszer minőségbiztosító agrármérnök

- Okleveles vidékfejlesztő agrármérnök

III. Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc)

- Gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnök

- Kertészmérnök

- Környezetgazdálkodási agrármérnök

- Természetvédelmi mérnök

- Vadgazda mérnök

- Állattenyésztő mérnök

- Mezőgazdasági mérnök

- Mezőgazdasági szakoktató

- Növénytermesztő mérnök

IV. Végzettségi szint: mesterfokozat (magister, master; rövidítve: MSc)

- Okleveles agrármérnök

- Okleveles kertészmérnök

- Okleveles természetvédelmi mérnök

- Okleveles vadgazda mérnök

- Okleveles állattenyésztő mérnök

- Okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

- Okleveles növénytermesztő mérnök

- Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök

- Okleveles díszkertészeti és növényalkalmazási mérnök

6. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Szakmai és komplex értékelés szempontja

max. 
50 pont

 

Üzleti

I. Vezetői összefoglaló

2

 

II. Támogatás-igénylő bemutatása

5

 

terv

III. Piacelemzés és Értékesítés

10

 

IV. Termelés

5

 

V. Szervezet, emberi erőforrások

4

 

VI. Tevékenység-fejlesztések bemutatása

14

 

VII. Kommunikációs terv

5

 

VIII. A vállalkozás társadalmi felelősségvállalása

5

 

Összesen:

max. 50 pont

 

7. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

8. számú melléklet a 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelethez

Támogatási összeg felső határa intézkedésenként, illetve alintézkedésenként

I. tengely intézkedései

Intézkedés címe

Alintézkedés címe

A támogatás felső határa

 

Fiatal mezőgazdasági termelők elindítása

-

40 000 euró

 

Gazdaság átadása

-

A támogatás összegének havonta meg kell egyeznie a minimálbér 25%-ával, amit a gazdasági létminimum 
1 EUME értéke alapján számítanak, minden további EUME érték után a támogatást a minimálbér 10%-ával kell megemelni, amíg a kifizetés összege el nem éri az adott időszakra megállapított minimálbér 200%-át, de nem haladhatja meg a 18 000 eurót évenként

 

A mg.-i munkavállaló az átadónak juttatott támogatás 50%-ának megfelelő támogatást kaphat havonta, de a kifizetett támogatások mértéke évente, fejenként nem haladhatja meg a 4000 eurót

 

Szaktanácsadói szolgáltatások igénybevétele

-

Az elszámolható költségek 80%-a, de legfeljebb 
700 euró/szaktanácsadási szolgáltatási szerződés, 
és legfeljebb 1500 euró/kedvezményezett az ÚMVP teljes időszakára. Ettől eltérően a 2008. szeptember 1. előtt benyújtott támogatási kérelmekhez kapcsolódó kifizetési kérelmek esetében a kiegészítő táblázatban (*) foglalt összegeket kell alkalmazni, figyelem nélkül a fenti 
1500 euró/kedvezményezett támogatási határértékre. Ha az ügyfél a 2008. szeptember 1-je előtt benyújtott támogatási kérelmekre vonatkozó jóváhagyó határozatokkal 1500 euró vagy annál nagyobb összegű támogatásra vált jogosulttá, akkor további támogatásban nem részesíthető.

 

A mezőgazdasági üzemek korszerűsítése

1. Szántóföldi növénytermesztés és kertészet korszerűsítése

735 000 euró/projekt

 

2. Állattenyésztés korszerűsítése

2 757 000 euró/projekt

 

3. GAZDANet-Program

2000 euró/projekt

 

4. Évelő növények telepítése

735 000 euró/projekt

 

5. Üzemi diverzifikáció

735 000 euró/projekt, élelmiszer-előállításra irányuló beruházások esetében 1 600 000 euró/projekt

 

Az erdők gazdasági

Erdőművelés

735 000 euró/projekt

 

értékének növelése

Állománynevelés

200 euró/ha

 

A mezőgazdasági termékek értéknövelése

1231. A mezőgazdasági termékek értéknövelése

1 600 000 euró/projekt

 

1232. A mezőgazdasági termékek értéknövelése félkész vagy végtermékek energiatermelési célú felhasználására való előállításával

1 000 000 euró/projekt

 

Mezőgazdasági és erdészeti infrastruktúra fejlesztése

1.2.5.1. öntözés mezőgazdasági üzemi és közösségi létesítményeinek fejlesztése

26. cikkből finanszírozott üzemi beruházások esetén 
735 000 euró/projekt

 

Szerkezetátalakítás alatt álló, félig önellátó gazdaságok fejlesztése

-

1500 euró/év/gazdaság

 

Termelői csoportok létrehozása

-

Az első és a második évben 100 000-100 000 euró, 
a harmadik évben 80 000 euró, a negyedik évben 
60 000 euró, az ötödik évben 50 000 euró

Az I. tengely fentiekben fel nem tüntetett intézkedései, illetve alintézkedései esetében a támogatás összegét, illetve felső határát a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok tartalmazzák.

*

 

A mezőgazdasági termelő gazdaságának mérete
(EUME)

A kertészeti termelő gazdaságának mérete
(EUME)

A támogatás felső határa
(euró)

 

2-5

1-2

150

 

6-11

3-8

220

 

12-39

9-20

370

 

40-149

21-100

700

 

150<

101<

1100

 

 

 

Az erdőtulajdonos működési területének mérete 
(ha)

A támogatás felső határa 
(euró/erdőtulajdonos/év)

 

1-10

110

 

11-100

220

 

101-

700

II. tengely intézkedései

1698/2005/EK tanácsi rendelet cikke

Intézkedés

Alintézkedés/célprogram csoport

Célprogram

Növény-
csoport/
hasznosítási mód/állatfaj

Egyéb

Támogatás mértéke

 

41.

Nem termelő

sövénytelepítés

300 euró/100 fm

 

beruházások

mezővédő fásítás

800 euró/100 fm

 

mezőgazdasági területen

füves mezsgye 
létesítése

A megadott összegek a

30 euró/100 fm

 

rovarteleltető bakhát létesítése

maximálisan elszámolható

30 euró/100 fm

 

ültetvények 
sorköz-gyepesítése

költségek. 
A kedvezménye-

310 euró/ha

 

környezetvédelmi célú gyeptelepítés

zettek részére az elszámolható

310 euró/ha

 

természet-védelmi gyeptelepítés

költségek számlák és más

310 euró/ha

 

kerítés létesítése gyepeken

pénzügyi bizonylatok

315 euró/100 fm

 

madárvédelmi berendezések létesítése

ellenében kerülnek megtérítésre

60 euró/db

 

 

Cikk

Intézkedés

Jogosultsági 
csoport/Célprogram/
Létesítmény

Támogatás mértéke

 

48

Erdészeti potenciál helyreállítása

min. 400 euro/projekt - 
max. 873 euro/ha

 

49

Nem termelő jellegű

Parkerdő A) típus

max. 44 400 euró/projekt

 

beruházások II. Közjóléti és

Parkerdő B) típus

max. 22 200 euró/projekt

 

idegenforgalmi létesítmények

Kiránduló erdő

max. 22 200 euró/projekt

 

kialakítása

Piknikező hely A) típus

max. 19 600 euró/projekt

 

Piknikező hely B) típus

max. 11 100 euró/projekt

 

Pihenőhely

max. 3000 euró/projekt

 

Piknikező létesítmény

max. 9600 euró/projekt

 

Kilátó környezete

max. 2700 euró/projekt

 

Forrás környezete

max. 2000 euró/projekt

A II. tengely fentiekben fel nem tüntetett intézkedései, illetve alintézkedései esetében a támogatás összegét illetve felső határát a támogatás részletes feltételeit megállapító jogszabályok tartalmazzák.

III. tengely intézkedései

Intézkedés címe

Alintézkedés címe

Támogatás összege

 

A nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás

-

200 000 euró („de minimis”)

 

Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása

-

200 000 euró („de minimis”)

 

A turisztikai tevékenységek ösztönzése

-

200 000 euró („de minimis”)

 

Kivéve a borturisztikai fejlesztéseket

100 000 euró

 

A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások

-

Integrált közösségi és szolgáltató központ kialakítása esetében a támogatás felső határa 200 000 euró, mely településenként 2007 és 2013 között egy alkalommal adható.
Kistérségi közlekedési szolgáltatás esetében a támogatás felső határa kérelmenként 40 000 euró.

 

Falumegújítás és -fejlesztés

-

200 000 euró („de minimis” rendelettel összhangban)

 

A vidéki örökség megőrzése és fenntartható fejlesztése

a) A kulturális örökség megőrzése

200 000 euró („de minimis” rendelettel összhangban)

 

b) Natura 2000 fenntartási tervek készítése

A Natura 2000 fenntartási tervek készítéséhez nyújtandó támogatásokról szóló FVM rendelet 1. számú mellékletében kerül meghatározásra a maximálisan igényelhető támogatás összege.

 

(A támogatás összegét többek között meghatározza: az érintett Natura 2000 terület nagysága, az adott területen előforduló közösségi jelentőségű jelölő élőhelyek és fajok száma.)

 

Képzés és tájékoztatás

 

Készségek elsajátítása, ösztönzés és végrehajtás

-

A támogatás összege a „de minimis” szabálynak felel meg.

IV. tengely intézkedései

Intézkedés címe

Alintézkedés címe

Támogatás összege

 

A helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása

Az egy projektre kifizetett támogatás maximális mértéke nem haladhatja meg a Helyi Akciócsoport részére az összes projektre kiutalt hozzájárulás 20%-át, ill. az 50 millió Ft-ot.

 

 

 

 


Dél-balatoni LEADER Vidékfejlesztési Nonprofit Zrt.

 

Székhely: 8695 Buzsák, Fő tér 1.
Munkaszervezeti iroda: 8640 Fonyód, Blaha Lujza u. 4.
8700 Marcali, Rákóczi út 11.


Email: info@delbalatonileader.hu

Telefon: +36204668413


2014. évi beszámoló >>

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (PDF) - Dél-balatoni LNPV Zrt.

Helyi Vidékfejlesztési Stratégia - Célterületek (XLS)

(frissítve:2011.05.31)

Dél-balatoni összefogás a helyi értékeken nyugvó fejlődés érdekében.